Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Встъпването на подпомагаща страна в делото – третото лице в производството

Декларация за действителен собственик

Лимит на обезщетенията за неимуществени вреди при ПТП

Еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП

Предоставяне на безлихвени кредити

Влязло в сила неприсъствено решение

Договор за поръчителство

Наследниците на починалия длъжник имат право на иск срещу застрахователя

Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост

Вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Несеквестируемост на паричните вземания

Договор за посредничество

Обезщетяване на пострадали лица близки родственици

Справедливото обезщетение при телесните увреждания и морални вреди

Пълна имуществена отговорност на служителя или работника

Заплащане на общите разходи в сграда в режим на Етажна Собственост

Изпълнение върху движими вещи

Задатък

Лични контакти на бабата и дядото с детето

Отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет или управителя

Нищожност на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане

Лицата, които могат да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък

Отговорност на водача при ПТП станало в рамките на опасната зона

Уведомление по договорите за цесия

Постановлението за възлагане може да се обжалва

Основание да се открие производство по несъстоятелност за търговец

Съдебно решение, чиито мотиви са неразбираеми или противоречиви

Влязла в сила присъда за гражданско-правните последици от престъпление

Oбжалване на действията на съдебния изпълнител

Вземания на кредитори при несъстоятелност