Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Прекратяване и ликвидация на дружество, когато няма вписан управител

Може ли застрахователната компания да изисква платеното от нея обезщетение за неимуществени вреди от виновния водач по застраховка ‘‘Гражданска отговорност‘‘ на автомобилистите?

Регресна отговорност на застрахователя след ПТП

Нужно ли е да се обърна към адвокат, ако съм претърпял ПТП ?

Разваляне на предварителен договор

Дарението може да бъде отменено, ако дареният отказва да даде на дарителя издръжка, от която последният се нуждае

Защита в производство по екстрадиция и европейска заповед за арест

Възможност на дружеството да посреща изискуемите си задължения навреме, неплатежоспособност и производство по несъстоятелност

Регистрация на плавателни съдове в Република България

Недостатъците на престирания резултат – предмет на изработка

Отговорността на застрахователя

Нотариусът няма задължение да прави справки за тежести

Спиране на изпълнително дело при молба за отмяна на влязло в сила решение

Прекратяване участието на съдружник в търговско дружество с ограничена отговорност

Прилагане на Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди

Ограничената и пълната имуществена отговорност

Намерението на съсобственика или сънаследника да владее целия имот

Относително недействителни спрямо наследниците са всички актове на разпореждане със сънаследствен имот

Лични отношения с детето на дядото и бабата

Изпълнителнителният процес срещу наследниците на длъжника

Наличие на извинителна причина за забавата и интерес на кредитора от късното изпълнение

Временен път. Задължението на собственика на служещия и господстващия имот

Давностен срок за събиране на издръжка

Отвод на съдия от дело

Дворищнорегулационни планове и регулация

Ограничение при неоснователно забавяне на плащанията по сделки между търговци

Как се иска защита по Закон за защита от домашно насилие и кой има право на това?

Делба на дружествен дял в ООД

Клевета – съдебна практика и възможности за завеждане на дело

Обида – съдебна практика и възможност за водене на съдебно дело