Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Отвод на съдия от дело

Дворищнорегулационни планове и регулация

Ограничение при неоснователно забавяне на плащанията по сделки между търговци

Как се иска защита по Закон за защита от домашно насилие и кой има право на това?

Делба на дружествен дял в ООД

Клевета – съдебна практика и възможности за завеждане на дело

Обида – съдебна практика и възможност за водене на съдебно дело

Автентичност на саморъчното завещание

Правни аспекти на въпроса с таванските помещения в сграда

Делба, извършена с участието на лице, което не е наследник

Срок за предаване на трудовата книжка

Заличаване на съдружник в търговско дружество

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Възражения в гражданското право

Компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения в условията на международна компетентност

Иск за поправянето на непълнота или грешка в одобрената кадастрална карта

Жалба от трети лица срещу действия на Съдебен изпълнител

Провеждане на Общото събрание. Задължителните реквизити, на които следва да отговаря протокола

Договори, сключени при измама

Обжалване на насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество

Присъединен взискател в изпълнително дело

Нищожност и унищожаемост на завещание и сделки

Разпределението на съдебния изпълнител

Изпълнение на административен акт срещу граждани и организации

Нарушени от кредитодателя права на потребителя

Правилното отразяване в кадастралната карта при безспорно установена принадлежност на вещното право на собственост

Предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права

Справедливо обезщетение

Отговорност на Държавата за вреди

Противоправността при преддоговорната отговорност