Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Автентичност на саморъчното завещание

Правни аспекти на въпроса с таванските помещения в сграда

Делба, извършена с участието на лице, което не е наследник

Срок за предаване на трудовата книжка

Заличаване на съдружник в търговско дружество

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Възражения в гражданското право

Компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения в условията на международна компетентност

Иск за поправянето на непълнота или грешка в одобрената кадастрална карта

Жалба от трети лица срещу действия на Съдебен изпълнител

Провеждане на Общото събрание. Задължителните реквизити, на които следва да отговаря протокола

Договори, сключени при измама

Обжалване на насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество

Присъединен взискател в изпълнително дело

Нищожност и унищожаемост на завещание и сделки

Разпределението на съдебния изпълнител

Изпълнение на административен акт срещу граждани и организации

Нарушени от кредитодателя права на потребителя

Правилното отразяване в кадастралната карта при безспорно установена принадлежност на вещното право на собственост

Предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права

Справедливо обезщетение

Отговорност на Държавата за вреди

Противоправността при преддоговорната отговорност

Разкриване тайната на осиновяването

Родителите отговарят за вредите, причинени от децата

Дисциплинарна процедура – обяснения и налагане на дисциплинарно наказание със заповедта за уволнение

Обстоятелства, които засягат изпълнението на туристическия пакет поради война, разпространение на Ковид 19

Договор сключен от лице без представителна власт

Освобождаване на внесени като гаранции суми

Отмяна на влязло в сила неприсъствено решение