Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Уведомление от управителя за заличаване от търговския регистър

Длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане

Обезщетение за неимуществени вреди при повдигнато обвинение

Пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи

Парично обезщетение за отчуждаваните имоти

Вписване на нотариален акт за недвижим имот с одобрена кадастрална карта

Изменение на издръжката в полза на детето

Oбжалване постановлението за възлагане

Упражняването на родителските права върху детето

Правата на третите лица, засегнати от принудително изпълнение

Обезщетение за неползващ имота собственик

Заявлението за издаване на заповед за изпълнение не прекъсва давността

Отговорност на Агенция по вписвания за претърпени вреди

Обявление за продажба от синдик

Облагане с данък върху недвижимите имоти

Откриване на производство по несъстоятелност

Прекратяване на участие на съдружник в ООД

Произход на детето

Реклама без нарушаване на Закона за защита на конкуренцията

Споразумение с Прокуратурата при извършено престъпление

Наследяване в случай на липса на наследници

Давност при иск за обявяване на договор за окончателен съгл. ЗЗД

Погасителна давност при непозволено увреждане

Кой наследява, когато част от наследниците са се отказали от наследството ?

Адвокат при безплатна правна помощ

Равностойността на дружествения дял на напусналия съдружник

Солидарност при различни длъжници

Относно съпричиняването на вреда, възражението и неговия ефект в съдебното производство

Възражение за нищожност на договора при противоречието му със закона

Прекратяването на принудителното изпълнение може да се извърши само със съгласието на всички кредитори