Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Разкриване тайната на осиновяването

Родителите отговарят за вредите, причинени от децата

Дисциплинарна процедура – обяснения и налагане на дисциплинарно наказание със заповедта за уволнение

Обстоятелства, които засягат изпълнението на туристическия пакет поради война, разпространение на Ковид 19

Договор сключен от лице без представителна власт

Освобождаване на внесени като гаранции суми

Отмяна на влязло в сила неприсъствено решение

Неприкосновеност на частната собственост и окупация

Общите събрания /ОС/ на ЕС и ЖСК

Методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС

ПТП между МПС-та с българска регистрация и украинска регистрация

Собственик може да бъде изваден от сграда по решение на Общото събрание/ОС/

Приемане на наследство

Прогласяване нищожността на договор поради привидност и разкриване на прикрита сделка

Корекция за потребена електрическа енергия

Дисциплинарната процедура и за възможността на наказания работник да се защити ефективно

Придобиване по давност на имот, който е частна държавна или общинска собственост

Съобщение от община Аксаково

Встъпването на подпомагаща страна в делото – третото лице в производството

Декларация за действителен собственик

Лимит на обезщетенията за неимуществени вреди при ПТП

Еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП

Предоставяне на безлихвени кредити

Влязло в сила неприсъствено решение

Договор за поръчителство

Наследниците на починалия длъжник имат право на иск срещу застрахователя

Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост

Вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Несеквестируемост на паричните вземания

Договор за посредничество