Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Наказателно право

Наказателното право представлява множество правни норми, регулиращи обществените отношения, породени от деяния, квалифицирани като престъпления. Извършването на такива деяния води до търсене на наказателна отговорност от извършителя.

Съгласно Конституцията на Република България, всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането или привличането му като обвиняем и „никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден въз основа на неговото самопризнание“.
Обвиняемия има право да упълномощи адвокат от момента на повдигане на обвинението или от предприемането на действия по задържането. Адвокатът поема задължението да пази в тайна всички обстоятелства, които са му били споделени от обвиняемия.
Правото на обвиняемия на адвокатска защита е конституционно гарантирано и неговото обезпечаване е в съответствие с международните актове, по които Република България е страна.

Кога следва да потърсим адвокат по наказателно право?
В случай, че ще бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление, препоръчително е да потърсите помощ от опитен адвокат по наказателно право, който ще Ви помогне да защитите правата си.
Също така е добре да знаете, какви са Ви правата, в случай че имате казус, свързан с наказателното право:
Обвиняемият има следните права:
• да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства
• да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства и да прави необходимите извлечения
• да представя доказателства, да участва в наказателното производство
• да прави искания, бележки и възражения
• да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси и да има защитник

Работата на адвоката по наказателно право е преди всичко да осигури най-добрата защита на своите клиенти, да види всички възможности и да доведе до най-благоприятен за подзащитния му резултат. Наказателния адвокат следва да се запознае с делото, в случай на необходимост да обжалва актове на прокуратура и съд, да представлява доверителя си пред съда, да подготви защитната пледоария и т.н.