Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Латински сентенции

Ad augusta per angusta  — Kъм великите неща се отива по тесни пътища

Ad extremum – До крайност

Аd gloriam — За слава

Аd hoc — затова, нарочно за това, специално

Аd huc sub judice lis est  — Делото е още в ръцете на съдията, т. е. въпросът не е още решен

Memento mori – Помни за смъртта

Audiatur et altera pars – Да бъде изслушана и другата страна

Fortes fortuna adiuvat – Съдбата помага на смелите

Cogito Ergo Sum – Мисля, значи съществувам

Absentem laedit, qui cum ebrio litigat – Който спори с пиян, воюва с неприсъстващ

Gravissima est probi hominis iracundia – Най-тежък е гневът на честния човек

Pacem cum hominibus, bellum cum vitiis habe – Живей в мир с хората, а воювай с пороците им

Praemonitus Praemunitus – Предупреден значи въоръжен

Sapienti sat – Умният разбира и от малко

Absit invidia verbo – Да не ме съдят за тези слова

Audi alteram partem – Изслушай и другата страна (принцип на римското право)

Amat victoria curam – Победата обича старанието

Audentes fortuna iuvat – Щастието покровителства смелите

Salus populi suprema lex esto – Благото на народа трябва да е върховен закон (Цицерон)

Verba volant, scripta manent – Казаното отлита, написаното остава

Аd poenitendum properat, cito qui iudicat  — скоро се разкайва този, който бързо съди

Аd vitam aeternam  — за вечен живот, т. е. за винаги

Аdversa magnos probant  — несгодите изпитват силния

Аequam memento rebus in arduis servare mentem помни, че трябва да пазиш равновесие в нещастието

Argumenta ponderantur, non numerantur – Аргументите (доказателствата) се оценяват по значение, не по брой

Аlia tentanda via est (алиа тентанда виа ест) — трябва да се опита друг способ

Аliena vitia reprehendi quisque mavult, quam sua  — всякой предпочита да се бичуват чуждите пороци, а не собствените му

Ars longa, vita brevis (est) – Животът е кратък, изкуството е вечно

Aut Caesar, aut nihil – Или всичко или нищо

Carpe diem – Хвани момента

Confiteor solum hoc tibi – Ще се изповядвам в това само на теб

Cui bono?, Cui prodest? – В чия полза ?

Duobus certantibus tertius gaudet – Двама се карат – третият печели

Dura lex, sed lex. – Законът е суров, но е закон

Errare humanum est – Човешко е да се греши

Experentia est optima magistra – Опитът е най-добрият учител

Festina lente – Бързай бавно

Historia est magistra vitae – Историята е учителката на живота

Homo sapiens – Разумен човек

Ignorantia non est argumentum. – Незнанието не е аргумент

Bis vincit, qui se vincit in victoria – Двойно побеждава онзи, който се владее след победата

Labores gigunt hanores. – Трудът поражда почести

Nemo omnia potest scire. – Никой не може да знае всичко

Non bis in idem – Не два пъти за едно и също. (Принцип в наказателното право – след като някой е наказан веднъж, не може да бъде наказан втори път.)

Non sum qualis eram – Аз не съм онзи, който бях преди

Pia desideria – Благи намерения

Qui tacet, consentire videtur – Мълчанието е знак за съгласие

Quod erat demonstrandum – Което трябваше да се докаже

Repetitio est mater studiorum – Повторението е майка на знанието

Si vis amari, ama – Ако искаш да бъдеш обичан, обичай

Tempus consilium dabet – Времето ще покаже

Una hirundo ver non facit – Една птичка пролет не прави

Veritatis simplex est oratio – Словото на истината е просто

 

A posteriori

Изхождайки от натрупания опит.