Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Възстановяване на запазена част от наследство

Прокарване на временен път

Ревизионните актове и актовете за установяване на задължения

Влязло в сила решение. Влязла в сила заповед за изпълнение

Извършване на делба

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация

Неистински и преправени документи

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество – настоящ закон и предвидени в него изменения

Може ли да бъде избегнато тегленето на жребий при делба на имот

Придобиване на Българско гражданство – условия и ред

Предлаганите промени в наказателно-процесуалния кодекс за престъпления, извършени от непълнолетни

Важно ли е да се пазят оригиналите на документи ?

Определяне на размер на обезщетение за неимуществени вреди

Извънреден труд съгласно Кодекс на труда

Защита от дискриминация

Непълнота и нищожност на запис на заповед

Продавачът отговаря, ако продадената вещ има недостатъци

Основания за откриване на производството по несъстоятелност

Произнасяне на застрахователя по претенция по задължителна застраховка „Гражданска отговорност”

Отговорността на държавата за образувано наказателно производство

Отмяна на дарение

Представителят трябва да е изрично упълномощен, за да договаря сам със себе си

Наследници на едноличен търговец(ЕТ)

Измама при сключване на сделка

Нищожни са сделките, които накърняват добрите нрави

Наказателната и гражданскоправната отговорност

Описание на нарушението в Наказателното постановление

Заповед за налагане на дисциплинарно наказание

Права на третото лице при принудително изпълнение върху недвижим имот

Исторически поглед върху собствеността