Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Отговорността на застрахователя по договор за застраховка Гражданска отговорност

Неравноправни клаузи за повишаване на лихвения процент в договор за банков кредит

Членствени права в търговско дружество

Нищожност на съдебно решение

Отговорността за чужди действия съгл. ЗЗД

Наследяване на дружествени дялове на еднолично дружество

Узаконяване на сгради и постройки

Договор за издръжка и гледане. Разваляне на договора

Защита на обектите на интелектуална собственост

Възникване на функцията на защита или какво трябва да знаем в случай на повдигане на обвинение

Трудова злополука – производство и ред на защита

Участва ли съпругът на ЕТ в несъстоятелност като необходим другар в процеса ?

Обезщетяване по реда на ЗОДОВ

Издаване на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията

Нищожност

Отговорността на частния съдебен изпълнител

Качеството длъжник в изпълнителното производство

Договор за банков кредит

При противоречие между изявления на жалбоподател и служебен адвокат, изявлението на служебния защитник дерогира ли това на жалбоподателя?

Наследяване на недвижими имоти се подчинява на българския закон

Мотивите към присъда

Правна помощ. Особен представител. Сходства и различия

Размерът на реалната стойност на вредата

Привилегия на вземанията

Отговорност на общината

Разпределението в изпълнителния процес

Реабилитация

Приемане на рaбота и възражения при договор за изработка

Обезщетение за неимуществени вреди на преживелия родственик

Придобиване по давност