Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Договор сключен във вреда на упълномощителя

Работодателят е задължен да внесе данъци и осигурителни вноски

Трябва ли да се доказва владение на идеални части, ако е обективно невъзможно ?

Сключване на споразумение с прокуратурата

Законна лихва дължима от застрахователя

Какви удръжки може да прави работодателя от трудовото възнаграждение

Как да прекратим търговските отношения с дружество, с което имаме договор

Връчване на арбитражно решение

Погасителна давност

Придобивната давност като способ за придобиване правото на собственост

Спирането или прекъсването на давността за административно-наказателно преследване

Дискриминацията в областта на заетостта и професиите

Запис на заповед

Тъжба на пострадал

Намаляне на издръжка

Защита на земеделския стопанин при съдебно изпълнение

Отмяна на решение на общото събрание на Етажната собственост

Давност на наказателни постановления

Трудови възнаграждения

Обжалване на действията на съдебния изпълнител

Необходимостта от заявяване на истинския собственик на дружеството

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Поименни акции и прехвърляне с джиро

Договор за пренаемане

Кръгът на правоимащите лица да получат застрахователно обезщетение

Възстановяване на запазена част от наследство

Прокарване на временен път

Ревизионните актове и актовете за установяване на задължения

Влязло в сила решение. Влязла в сила заповед за изпълнение

Извършване на делба