Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Залепването на уведомление съгл. ГПК

Оспорване на съдържанието на документ

Дължимото обезщетение при смърт на близък човек/наследодател/

Оспорване на корекционна сметка за ток пред съд

Корекция на сметка за ток от енерго

Изплащане на застрахователно обезщетение от Гаранционен фонд

Какво е деликт ?

Обезщетение, дължимо от застрахователя по имуществена застраховка

Задължения поети от един от двамата съпрузи. Съдебен иск от единия съпруг за изпълнено общо задължение

Освобождаване от внасяне на такса за дело

Декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения при прехвърляне на дружествен дял

Застрахователен брокер и застрахователен агент

Фонд „Ремонт и обновяване” в сгради в режим на етажна собственост. Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост

Право за застрахователя да откаже изплащане на застрахователно обезщетение

Европейска заповед за плащане

Съществени условия на предварителния договор. Обявяване на договора за окончателен.

Претенции при делба на имот

Третото лице – ипотекарен длъжник в изпълнителното производство

Увреждане на кредитор. Удовлетворяване на кредитор. Основателност на иск по чл.135 ЗЗД

Пътуване на дете в чужбина при липса на съгласие

Личните отношения между детето и бащата

Неистински документ

Отмяна на решение на общо събрание за изключването на съдружник

Апортиране на недвижим имот в търговско дружество

Списък на приети вземания в производство по несъстоятелност

Неплатени щети по ‘Зелена Карта’

Завещание

Правото на защита в ЕСПЧ

Корабен агент. Отговорност на агента

Поръчителство-какви са рисковете, когато станем поръчители