Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Договор сключен от лице без представителна власт

Договор, сключен от лице, действало като представител, без да […]

Освобождаване на внесени като гаранции суми

Съгласно разпоредбата на чл.403 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ […]

Отмяна на влязло в сила неприсъствено решение

Съгласно разпоредбата на чл. 240, ал. 1 от Гражданския […]

Неприкосновеност на частната собственост и окупация

Неприкосновеността и защитата на частната собственост са от повелителен […]

Общите събрания /ОС/ на ЕС и ЖСК

Относно решението на Общото събрание /ОС/на Етажната собственост /ЕС/ […]

Методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС

Съгласно постоянната и последователна съдебна практика на Върховния Касационен […]

ПТП между МПС-та с българска регистрация и украинска регистрация

В случай, че настъпи катастрофа или юридически формулирано ПТП […]

Собственик може да бъде изваден от сграда по решение на Общото събрание/ОС/

Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 1, б. „б“ […]

Приемане на наследство

Наследството се приема по указания в чл.49 от Закона […]

Прогласяване нищожността на договор поради привидност и разкриване на прикрита сделка

Установителният иск за прогласяване нищожността на договор поради неговата […]

Корекция за потребена електрическа енергия

В разпоредбата на чл. 83, ал. 1, т. 6 […]

Дисциплинарната процедура и за възможността на наказания работник да се защити ефективно

Разпоредбата на чл. 193, ал.1 от Кодекса на труда […]

Придобиване по давност на имот, който е частна държавна или общинска собственост

Може ли да се придобие по давност имот, който […]

Съобщение от община Аксаково

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА АКСАКОВО УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ:   […]

Встъпването на подпомагаща страна в делото – третото лице в производството

Встъпването на подпомагаща страна е средство за защита на […]

Декларация за действителен собственик

Кои са лицата, задължени да представят декларация за действителните […]

Лимит на обезщетенията за неимуществени вреди при ПТП

По силата на § 22 от Преходните и заключителни […]

Еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП

Еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП / извънредно положение/ […]

Предоставяне на безлихвени кредити

Банки предоставят безлихвени кредити на физически лица   Във […]

Влязло в сила неприсъствено решение

Защита срещу влязло в сила неприсъствено решение   Способите […]

Договор за поръчителство

Според дефиницията дадена в чл.138, ал.1 от Закона за […]

Наследниците на починалия длъжник имат право на иск срещу застрахователя

Наследниците на починалия длъжник по договора за кредит, имат […]

Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост

Общото правило, което допуска обезщетяване на неимуществени вреди се […]

Вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Съгласно чл.59, ал.1, чл.61, ал.1 и чл.63, ал.1 ЗМИП, в съответствие с изискванията на Директива […]

Несеквестируемост на паричните вземания

Паричните вземанията, като част от имуществото на длъжника, могат […]

Договор за посредничество

Договорът за посредничество е вид търговски възмезден договор, който […]

Обезщетяване на пострадали лица близки родственици

Новото тълкуване на правото на обезщетяване на пострадали лица […]

Справедливото обезщетение при телесните увреждания и морални вреди

Справедливото обезщетяване, каквото изисква чл. 52 от Закона за задълженията […]

Пълна имуществена отговорност на служителя или работника

Правната доктрина и практика, базирани на разпоредбите на чл.203, […]

Заплащане на общите разходи в сграда в режим на Етажна Собственост

СПОРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ В […]