Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения в условията на международна компетентност

Регламент № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета […]

Иск за поправянето на непълнота или грешка в одобрената кадастрална карта

Съгласно § 1, т. 16 от Закона за кадастъра […]

Жалба от трети лица срещу действия на Съдебен изпълнител

Предмет на съдебно производство по жалба по реда на […]

Провеждане на Общото събрание. Задължителните реквизити, на които следва да отговаря протокола

Регламентацията за провеждане на Общото събрание /ОС/ е уредена […]

Договори, сключени при измама

Съгласно нормата на чл.27, предложение 4-то от Закона за […]

Обжалване на насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество

Съгласно мотивите въведени в т.1 от Тълкувателно решение № […]

Присъединен взискател в изпълнително дело

Кредиторът, в полза на който е допуснато обезпечение чрез […]

Нищожност и унищожаемост на завещание и сделки

Българският законодател е възприел нетрадиционен подход за уреждане на […]

Разпределението на съдебния изпълнител

Съгласно законодателните разпоредби, разпределението е акт на съдебния изпълнител, […]

Изпълнение на административен акт срещу граждани и организации

Заповед на кмета подлежи на принудително изпълнение, съгласно разпоредбите […]

Нарушени от кредитодателя права на потребителя

Типични случаи, пораждащи съмнение за нарушени права на потребителя, […]

Правилното отразяване в кадастралната карта при безспорно установена принадлежност на вещното право на собственост

Съобразно Тълкувателно решение /ТР/ № 8 от 23.02.2016г. на […]

Предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права

Всеки може да предяви иск, за да установи съществуването […]

Справедливо обезщетение

При задължителната имуществена застраховка „Гражданска отговорност“ застрахователното обезщетение е […]

Отговорност на Държавата за вреди

Съгласно чл. 7 от Конституцията на Република България държавата […]

Противоправността при преддоговорната отговорност

Противоправността при преддоговорната отговорност /считана за вид деликтна такава/ […]

Разкриване тайната на осиновяването

За да бъде основателно искането за разкриване тайната на […]

Родителите отговарят за вредите, причинени от децата

Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от Закона […]

Дисциплинарна процедура – обяснения и налагане на дисциплинарно наказание със заповедта за уволнение

Разпоредбата на чл. 193, ал.1 от Кодекса на труда […]

Обстоятелства, които засягат изпълнението на туристическия пакет поради война, разпространение на Ковид 19

Основният спорен въпрос винаги левитира около опорната точна дали […]

Договор сключен от лице без представителна власт

Договор, сключен от лице, действало като представител, без да […]

Освобождаване на внесени като гаранции суми

Съгласно разпоредбата на чл.403 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ […]

Отмяна на влязло в сила неприсъствено решение

Съгласно разпоредбата на чл. 240, ал. 1 от Гражданския […]

Неприкосновеност на частната собственост и окупация

Неприкосновеността и защитата на частната собственост са от повелителен […]

Общите събрания /ОС/ на ЕС и ЖСК

Относно решението на Общото събрание /ОС/на Етажната собственост /ЕС/ […]

Методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС

Съгласно постоянната и последователна съдебна практика на Върховния Касационен […]

ПТП между МПС-та с българска регистрация и украинска регистрация

В случай, че настъпи катастрофа или юридически формулирано ПТП […]

Собственик може да бъде изваден от сграда по решение на Общото събрание/ОС/

Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 1, б. „б“ […]

Приемане на наследство

Наследството се приема по указания в чл.49 от Закона […]

Прогласяване нищожността на договор поради привидност и разкриване на прикрита сделка

Установителният иск за прогласяване нищожността на договор поради неговата […]