Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Встъпването на подпомагаща страна в делото – третото лице в производството

Встъпването на подпомагаща страна е средство за защита на […]

Декларация за действителен собственик

Кои са лицата, задължени да представят декларация за действителните […]

Лимит на обезщетенията за неимуществени вреди при ПТП

По силата на § 22 от Преходните и заключителни […]

Еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП

Еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП / извънредно положение/ […]

Предоставяне на безлихвени кредити

Банки предоставят безлихвени кредити на физически лица   Във […]

Влязло в сила неприсъствено решение

Защита срещу влязло в сила неприсъствено решение   Способите […]

Договор за поръчителство

Според дефиницията дадена в чл.138, ал.1 от Закона за […]

Наследниците на починалия длъжник имат право на иск срещу застрахователя

Наследниците на починалия длъжник по договора за кредит, имат […]

Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост

Общото правило, което допуска обезщетяване на неимуществени вреди се […]

Вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Съгласно чл.59, ал.1, чл.61, ал.1 и чл.63, ал.1 ЗМИП, в съответствие с изискванията на Директива […]

Несеквестируемост на паричните вземания

Паричните вземанията, като част от имуществото на длъжника, могат […]

Договор за посредничество

Договорът за посредничество е вид търговски възмезден договор, който […]

Обезщетяване на пострадали лица близки родственици

Новото тълкуване на правото на обезщетяване на пострадали лица […]

Справедливото обезщетение при телесните увреждания и морални вреди

Справедливото обезщетяване, каквото изисква чл. 52 от Закона за задълженията […]

Пълна имуществена отговорност на служителя или работника

Правната доктрина и практика, базирани на разпоредбите на чл.203, […]

Заплащане на общите разходи в сграда в режим на Етажна Собственост

СПОРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ В […]

Изпълнение върху движими вещи

ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕЩИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОТНЕТИ […]

Задатък

Постоянна и непротиворечива е съдебната практика, че с оглед […]

Лични контакти на бабата и дядото с детето

Съгласно чл. 3 от Конвенцията на ООН за правата […]

Отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет или управителя

Отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет или управителя […]

Нищожност на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане

Нищожност на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу […]

Лицата, които могат да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък

Кръг на лицата, които могат да получат обезщетение за […]

Отговорност на водача при ПТП станало в рамките на опасната зона

Разпоредбата на чл.20, ал.2 от Закона за движение по […]

Уведомление по договорите за цесия

По силата чл.99, ал.1 от Закона за задълженията и […]

Постановлението за възлагане може да се обжалва

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 от Гражданския […]

Основание да се открие производство по несъстоятелност за търговец

На основание чл. 607а от Търговския закон /ТЗ/ производство […]

Съдебно решение, чиито мотиви са неразбираеми или противоречиви

КАКВА СИЛА ИМА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ЧИЙТО МОТИВИ КЪМ НЕГО […]

Влязла в сила присъда за гражданско-правните последици от престъпление

Значението на влязла в сила присъда за гражданско-правни последици […]

Oбжалване на действията на съдебния изпълнител

Oбжалване на действията на частен съдебен изпълнител (ЧСИ) или […]

Вземания на кредитори при несъстоятелност

Вземания на кредитори възникнали след датата на решението за […]