Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Прекратяване и ликвидация на дружество, когато няма вписан управител

Освобождаване на управител на търговско дружество, прекратяване и ликвидация на търговско дружество

Може ли застрахователната компания да изисква платеното от нея обезщетение за неимуществени вреди от виновния водач по застраховка ‘‘Гражданска отговорност‘‘ на автомобилистите?

Отговорност на застрахователя при застраховка Гражданска отговорност

Регресна отговорност на застрахователя след ПТП

Регресен иск за щети, иск на застрахователя

Нужно ли е да се обърна към адвокат, ако съм претърпял ПТП ?

Застрахователно право, помощ при ПТП и предявяване на съдебен иск

Разваляне на предварителен договор

Разваляне на предваритлен договор и правни последици от развалянето му. Обезщетения и неустойки.

Дарението може да бъде отменено, ако дареният отказва да даде на дарителя издръжка, от която последният се нуждае

Дарение и разваляне на дарение, искова претенция за разваляне на дарение

Защита в производство по екстрадиция и европейска заповед за арест

ЗЕЕЗА/ Закон За Екстрадицията и Европейската Заповед за Арест/, задържане и екстрадиция, мерки за неотклонение

Възможност на дружеството да посреща изискуемите си задължения навреме, неплатежоспособност и производство по несъстоятелност

Обявяване на несъстоятелност, неплатежоспособност на търговец

Регистрация на плавателни съдове в Република България

Регистрация на плавателни съдове в Морска администрация

Недостатъците на престирания резултат – предмет на изработка

Възражения при недостатъци на изработения предмет

Отговорността на застрахователя

Отговорност на застрахователя при ПТП, при сключена застраховака ‘Гражданска отговорност’ и уведомяване при инцидент

Нотариусът няма задължение да прави справки за тежести

Проверка на имот за тежести, вещни тежести върху имот при продажбата му

Спиране на изпълнително дело при молба за отмяна на влязло в сила решение

Спиране на изпълнително дело, изпълнителен процес и молба за за отмяна на влязло в сила решение

Прекратяване участието на съдружник в търговско дружество с ограничена отговорност

Прекратяване на участието на съдружник съгл. разпоредбите на Търговски закон

Прилагане на Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди

Застрахователно право, уреждане на претенции пред застраховател, Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди

Ограничената и пълната имуществена отговорност

Ограничена имуществена отговорност, пълна имуществена отговорност

Намерението на съсобственика или сънаследника да владее целия имот

Владение на съсобствен имот, сънаследник и придобиване по давност на имот

Относително недействителни спрямо наследниците са всички актове на разпореждане със сънаследствен имот

Относителна недействителност на сделки, разпореждане с идеални части от имот

Лични отношения с детето на дядото и бабата

Семейно право, иск за определяне на режим на лични отношения с бабата и дядото

Изпълнителнителният процес срещу наследниците на длъжника

Отказ от наследство и приемане на наследство по опис, изпълнително дело и наследяване на задължения

Наличие на извинителна причина за забавата и интерес на кредитора от късното изпълнение

Забава на кредитора, наличието на извинителна причина за забавата и интерес на кредитора от късното изпълнение.

Временен път. Задължението на собственика на служещия и господстващия имот

Учредяване на сервит и достъп до сервитута

Давностен срок за събиране на издръжка

Погасяване на издръжката, погасителна давност при издръжка.

Отвод на съдия от дело

Основанията за отвод се основават на фактически такива, които […]

Дворищнорегулационни планове и регулация

За отчуждителното действие на всички приети преди влизане в […]

Ограничение при неоснователно забавяне на плащанията по сделки между търговци

Съобразно разпоредбите на от Търговския закон /ТЗ/, страните по […]

Ad augusta per angusta  — Kъм великите неща се […]

Как се иска защита по Закон за защита от домашно насилие и кой има право на това?

Домашно насилие – възможности за защита и за издаване на заповед за защита от Районен съд.

Делба на дружествен дял в ООД

Търговско право и наследяване на дружествен дял; Отношения между съдружниците и съдебни дела.

Клевета – съдебна практика и възможности за завеждане на дело

Съгласно чл.147, ал.1 НК: Който разгласи позорно обстоятелство за […]