Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отвод на съдия от дело

Основанията за отвод се основават на фактически такива, които […]

Дворищнорегулационни планове и регулация

За отчуждителното действие на всички приети преди влизане в […]

Ограничение при неоснователно забавяне на плащанията по сделки между търговци

Съобразно разпоредбите на от Търговския закон /ТЗ/, страните по […]

Ad augusta per angusta  — Kъм великите неща се […]

Как се иска защита по Закон за защита от домашно насилие и кой има право на това?

Домашно насилие – възможности за защита и за издаване на заповед за защита от Районен съд.

Делба на дружествен дял в ООД

Търговско право и наследяване на дружествен дял; Отношения между съдружниците и съдебни дела.

Клевета – съдебна практика и възможности за завеждане на дело

Съгласно чл.147, ал.1 НК: Който разгласи позорно обстоятелство за […]

Обида – съдебна практика и възможност за водене на съдебно дело

Съгл. чл.146, ал.1 НК: „който каже или извърши нещо […]

Автентичност на саморъчното завещание

Оспорване на саморъчно завещание, наследствено право и съдебни спорове

Правни аспекти на въпроса с таванските помещения в сграда

Таванско помещение в сграда с много съсобственици

Делба, извършена с участието на лице, което не е наследник

Делба, извършена с участието на лице, което не е наследник

Срок за предаване на трудовата книжка

Срок за връщане на трудовата книжка от работодателя

Заличаване на съдружник в търговско дружество

Заличаване на съдружник в ООД, действия при отказ от заличаване от останалите съдружници

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения […]

Възражения в гражданското право

Понятието “възражение” съгл. ГПК се използва: Като процесуално действие, […]

Компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения в условията на международна компетентност

Регламент № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета […]

Иск за поправянето на непълнота или грешка в одобрената кадастрална карта

Съгласно § 1, т. 16 от Закона за кадастъра […]

Жалба от трети лица срещу действия на Съдебен изпълнител

Предмет на съдебно производство по жалба по реда на […]

Провеждане на Общото събрание. Задължителните реквизити, на които следва да отговаря протокола

Регламентацията за провеждане на Общото събрание /ОС/ е уредена […]

Договори, сключени при измама

Съгласно нормата на чл.27, предложение 4-то от Закона за […]

Обжалване на насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество

Съгласно мотивите въведени в т.1 от Тълкувателно решение № […]

Присъединен взискател в изпълнително дело

Кредиторът, в полза на който е допуснато обезпечение чрез […]

Нищожност и унищожаемост на завещание и сделки

Българският законодател е възприел нетрадиционен подход за уреждане на […]

Разпределението на съдебния изпълнител

Съгласно законодателните разпоредби, разпределението е акт на съдебния изпълнител, […]

Изпълнение на административен акт срещу граждани и организации

Заповед на кмета подлежи на принудително изпълнение, съгласно разпоредбите […]

Нарушени от кредитодателя права на потребителя

Типични случаи, пораждащи съмнение за нарушени права на потребителя, […]

Правилното отразяване в кадастралната карта при безспорно установена принадлежност на вещното право на собственост

Съобразно Тълкувателно решение /ТР/ № 8 от 23.02.2016г. на […]

Предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права

Всеки може да предяви иск, за да установи съществуването […]

Справедливо обезщетение

При задължителната имуществена застраховка „Гражданска отговорност“ застрахователното обезщетение е […]

Отговорност на Държавата за вреди

Съгласно чл. 7 от Конституцията на Република България държавата […]