Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Заличаване на съдружник в търговско дружество

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ, АКО ИСКАМЕ ДА БЪДЕМ ОСВОБОДЕНИ КАТО СЪДРУЖНИК В ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО, НО УПРАВИТЕЛНИЯТ ОРГАН НЕ ИЗВЪРШВА ЗАЛИЧАВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ?

 

Често пъти в практиката и търговския оборот се поставя въпрос какво може да се направи, когато лице, което е съдружник иска да бъде заличено като такова в Търговския регистър, но неговите съдружници не предприемат действия в този смисъл. Наблюдава се разнобой между теоретиците и практиците в правото и различните по местна и родова компетентност съдилища в страната, като преди време бе поставен въпросът и на Председателя на Търговско отделение на ВКС . Част от съдиите считат, че не е допустимо съдружник сам да поиска и да заяви пред ТР заличаването си като такъв, тъй като това не е изрично предвидено в Търговския закон. Не по този начин стоят нещата с освобождаването на управителя, в случай че той пожелае това и не бъде взето решение в този смисъл от управителния орган – чл. 141, ал.5 от ТЗ, но въпреки това не следва да се прави аналогия между фигурата на управител и съдружник.

Друга част от юристите намират противната теза за напълно уместна – че съдружникът е процесуално легитимиран да иска заличаването си от партидата на дружеството (ООД-то), след като сам го е напуснал. Т.е. възможно е да се прави аналогия с фигурата на управителя и в случай, че съдружникът напусне дружеството и продаде дружествените си дялове, то той може да обективира своето искане за заличаване като такъв САМ пред Търговския регистър към Агенция по вписванията. Аргумент в посока на изложеното е обстоятелството, че регистърът е публичен и вписването на обстоятелства в него има оповестителен характер. Ограничаването на възможността на напуснал съдружник да заяви това обстоятелство пред Агенцията би довело до незаличаване на лицето и респ. накърняване на принципите на достоверност и публичност на регистъра.

Ако се изправите пред такъв проблем, във всеки случай се консултирайте изрично по Вашия казус с адвокат, специализирал в областта на търговското право, за да могат да бъдат отчетени спецификите на казуса и да бъдат защитени в цялост Вашите права и законни интереси.