Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

В случай на смърт на някоя от страните по делото

Привилегии за вземанията и право на предпочтително удовлетворяване

Средствата, отпускани от фондовете на ЕС са несеквестируеми вземания

Родителски права след развод и настаняване на детето при баба и дядо

Привличане на страна по делото

Договор сключен във вреда на упълномощителя

Работодателят е задължен да внесе данъци и осигурителни вноски

Трябва ли да се доказва владение на идеални части, ако е обективно невъзможно ?

Сключване на споразумение с прокуратурата

Законна лихва дължима от застрахователя

Какви удръжки може да прави работодателя от трудовото възнаграждение

Как да прекратим търговските отношения с дружество, с което имаме договор

Връчване на арбитражно решение

Погасителна давност

Придобивната давност като способ за придобиване правото на собственост

Спирането или прекъсването на давността за административно-наказателно преследване

Дискриминацията в областта на заетостта и професиите

Запис на заповед

Тъжба на пострадал

Намаляне на издръжка

Защита на земеделския стопанин при съдебно изпълнение

Отмяна на решение на общото събрание на Етажната собственост

Давност на наказателни постановления

Трудови възнаграждения

Обжалване на действията на съдебния изпълнител

Необходимостта от заявяване на истинския собственик на дружеството

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Поименни акции и прехвърляне с джиро

Договор за пренаемане

Кръгът на правоимащите лица да получат застрахователно обезщетение