Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Произход на детето

Реклама без нарушаване на Закона за защита на конкуренцията

Споразумение с Прокуратурата при извършено престъпление

Наследяване в случай на липса на наследници

Давност при иск за обявяване на договор за окончателен съгл. ЗЗД

Погасителна давност при непозволено увреждане

Кой наследява, когато част от наследниците са се отказали от наследството ?

Адвокат при безплатна правна помощ

Равностойността на дружествения дял на напусналия съдружник

Солидарност при различни длъжници

Относно съпричиняването на вреда, възражението и неговия ефект в съдебното производство

Възражение за нищожност на договора при противоречието му със закона

Прекратяването на принудителното изпълнение може да се извърши само със съгласието на всички кредитори

В случай на смърт на някоя от страните по делото

Привилегии за вземанията и право на предпочтително удовлетворяване

Средствата, отпускани от фондовете на ЕС са несеквестируеми вземания

Родителски права след развод и настаняване на детето при баба и дядо

Привличане на страна по делото

Договор сключен във вреда на упълномощителя

Работодателят е задължен да внесе данъци и осигурителни вноски

Трябва ли да се доказва владение на идеални части, ако е обективно невъзможно ?

Сключване на споразумение с прокуратурата

Законна лихва дължима от застрахователя

Какви удръжки може да прави работодателя от трудовото възнаграждение

Как да прекратим търговските отношения с дружество, с което имаме договор

Връчване на арбитражно решение

Погасителна давност

Придобивната давност като способ за придобиване правото на собственост

Спирането или прекъсването на давността за административно-наказателно преследване

Дискриминацията в областта на заетостта и професиите