Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Предлаганите промени в наказателно-процесуалния кодекс за престъпления, извършени от непълнолетни

Важно ли е да се пазят оригиналите на документи ?

Определяне на размер на обезщетение за неимуществени вреди

Извънреден труд съгласно Кодекс на труда

Защита от дискриминация

Непълнота и нищожност на запис на заповед

Продавачът отговаря, ако продадената вещ има недостатъци

Основания за откриване на производството по несъстоятелност

Произнасяне на застрахователя по претенция по задължителна застраховка „Гражданска отговорност”

Отговорността на държавата за образувано наказателно производство

Отмяна на дарение

Представителят трябва да е изрично упълномощен, за да договаря сам със себе си

Наследници на едноличен търговец(ЕТ)

Измама при сключване на сделка

Нищожни са сделките, които накърняват добрите нрави

Наказателната и гражданскоправната отговорност

Описание на нарушението в Наказателното постановление

Заповед за налагане на дисциплинарно наказание

Права на третото лице при принудително изпълнение върху недвижим имот

Исторически поглед върху собствеността

Правото на достъп до обществена информация

Срок за разследването и правомощия на органа по разследването

Европейска заповед за плащане и какви са вашите права, в случай че гражданин на ЕС дължи пари

Обезщетение при закъснял или анулиран полет

Задочно производство по наказателни дела или защо да следим книжата на адреса си

Случаи на дискриминация и как да се защитим от тях

Постановлението на съдебния изпълнител за възлагане на имота

Нищожно нотариално удостоверяване

Отмяна на неприсъствено решение

Наследниците на починалия длъжник по договора за кредит