Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Регистрация на търговска марка

Временно удостоверение

Кредитори и вземания в производството по несъстоятелност

Невъзможен предмет при договор за цесия

Производство по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Неоправдано ползване на личните имена

Търговско дело и търговски спор пред съд

Иск за собственост

Предсрочна изискуемост

Трудова злополука и обезщетение от работодателя

Давност при публични вземания. Служебно отписване на вземания.

Обезщетение при смърт

Алонж и менителница

Обжалване при несеквестируемост

Нищожност и основания за нищожност. Нищожни сделки.

Договор за правна защита с адвокат

Oбезщетение по ЗОДОВ

Адвокатска защита при държане на наркотични вещества

Увреждащи сделки при несъстоятелност

Право на обезщетение и издръжка на неродено дете

Таксите на ЧСИ се събират от взискателя и се възлагат на длъжника

ЗОДОВ и отговорността на държавата

Условно предсрочно освобождаване от затвор

Констативен нотариален акт

Акции. Прехвърляне на акции.

Контакт между дете и неговия родител, който не упражнява родителските права

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Основни фигури в търговското корабоплаване

Предявяване на иск срещу работодателя

Пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел след приетите промени в ЗТР и регистър ЮЛНЦ