Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Отговорност на възложителя. Отговорност на държавата и общините за вреди

Подсъдимият може изцяло да признае фактите

Прехвърляне на дружествен дял

Заповед за налагане на дисциплинарно наказание

Решение постановено от незаконен съдебен състав е нищожно

Прекъсване на давността

Задатък по договор

Размер на дължимото застрахователно обезщетение

Привидни договори. Прикрити съглашения. Симулативни сделки

Издаване на дубликат на изпълнителен лист

Предсрочна изискуемост на кредит

Първоначално вписване и пререгистрация на фондации

Договор за залог на търговско предприятие. Прехвърляне на актив от заложно предприятие

Издръжка. Определяне на размера на издръжката

Неплатежоспособност

Договор за научна субсидия

Привидното съглашение е нищожно

Задължение за гледане и издръжка

Сделка сключена от лице, което не е могло да разбира или да ръководи действията си

Забава на кредитора

Негаторен иск. Защита на правото на собственост

Отговорност за превоза

Връчване на заповед за изпълнение

Спиране на плащания и неплатежоспособност

Молба за предявяване на вземане на кредитор в производството по несъстоятелност

Вземане на кредитор, обезпечено с ипотека

Вписване на нотариален акт

Изпълнителна сила на заповед за изпълнение

Обезщетяване при неимуществени вреди

Отговорност на страните за разноски по делото