Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

гражданско право

Нужно ли е да се обърна към адвокат, ако съм претърпял ПТП ?

Застрахователно право, помощ при ПТП и предявяване на съдебен иск

Разваляне на предварителен договор

Разваляне на предваритлен договор и правни последици от развалянето му. Обезщетения и неустойки.

Спиране на изпълнително дело при молба за отмяна на влязло в сила решение

Спиране на изпълнително дело, изпълнителен процес и молба за за отмяна на влязло в сила решение

Възражения в гражданското право

Понятието “възражение” съгл. ГПК се използва: Като процесуално действие, […]

Обжалване на насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество

Съгласно мотивите въведени в т.1 от Тълкувателно решение № […]

Разпределението на съдебния изпълнител

Съгласно законодателните разпоредби, разпределението е акт на съдебния изпълнител, […]

Нарушени от кредитодателя права на потребителя

Типични случаи, пораждащи съмнение за нарушени права на потребителя, […]

Предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права

Всеки може да предяви иск, за да установи съществуването […]

Родителите отговарят за вредите, причинени от децата

Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от Закона […]