Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Заплащане на общите разходи в сграда в режим на Етажна Собственост

СПОРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ СА ДЛЪЖНИ ДА УЧАСТВАТ В ЗАПЛАЩАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ

 

По въпроса се е произнесъл Съдът на ЕС (СЕС) във връзка със спор между съседи – собственици на апартаменти в режим на етажна собственост (ЕС), които са отказвали да заплатят задълженията си, начислени им за отопление на общите части.

Разрешението, което дава този съдебен акт на СЕС се отнася само до сгради, които са присъединени към системата за централно отопление, дори и да не са поръчвали доставка на отопление и да не го използват в своя апартамент. Съгласно директивите, на които се обляга Съдът на ЕС, при постановяването на своето решение, последният счита, че е възможно и допуска сметките за тази топлоенергия да бъдат изготвяни за всеки собственик поотделно при отчитане на отопляемия от него обем за апартамента.

За да се произнесе с решение в този вид, Съдът на ЕС разглежда и прави тълкуване на понятията „потребител” – клиентите на доставчик на енергия, собствениците и титулярите на вещни права на ползване на сградата, присъединена към централно отопление, доколкото те са физически лица, които не са заети с осъществяването на търговска или стопанска дейност по занятие; понятието „непоръчана доставка”, което според съда, извеждайки го от Директива 2011/83, не се отнася към подаването на топлинна енергия за сградната инсталация, а оттам и за общите части на сградата, което се извършва вследствие на взето от ЕС решение за присъединяване към централно отопление. Съдът не е пропуснал да отбележи, че съгласно Директива 2006/326, страните-членки гарантират, че при отчитане потреблението на крайните потребители следва да бъдат монтирани и използвани индивидуални измервателни уреди, които точно да отчитат потребеното количество енергия, когато това е технически осъществимо. В т.ч. следва да бъдат включени и направените разходи на енергия за отопление на общите части на сградата.

В случай на несъгласие относно начина на фактуриране или размера на начисленото потребление на енергия от топлоразпределително дружество, не се колебайте да се обърнете към адвокат, специализиран както в този род дела – срещу дружества-монополисти, в т.ч. дори и енергоразпределителни такива, за да могат да бъдат защитени ефективно и качествено Вашите права и законни интереси.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата. В случай, че имате нужда от адвокати, специализирали в процесуалната защита на потребители и занимаващи се с право в сферата на енергетика, то можете да се обърнете към Адвокатска кантора Томови.