Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Адвокатска кантора „Томови“ – гр.Варна

В първоначалния си вариант адвокатската ни кантора е основана през 1998 г. С течение на годините, кантората разширява дейността си, като понастоящем дейност осъществяват дипломирани и практикуващи адвокати, младши адвокати, стажанти и студент по право. Предоставяме квалифицирани правни услуги на български, английски и руски език.

Сфери на дейност

Гражданско право и граждански процес

Договори, нотариални актове, пълномощни, покани, уведомления и съдебни дела

Облигационно и договорно право

Предварителни и окончателни договори, сделки с недвижими имоти, делба на имущество

Защита на лица, пострадали при ПТП

Отговорност на застрахователя при ПТП или отказ по Каско и Гражданска отговорност

Енергетика и производство на електроенергия от ВЕИ

Съдебни дела срещу монополисти при неправомерно начислени суми за ел.енергия

Търговско право/ Корпоративно право

Регистрация, пререгистрация, прекратяване на фирми и дружества, сделки с търговски предприятия

Вещно право – сделки и делба на недвижими имоти

Придобиване или продажба на недвижим имот, искове за владение, изготвяне на предварителни договори и нотариални актове

Семейно и наследствено право

Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси, развод, издръжка, завещание, дарение

Морско право

Водене на морски дела включващи спорове по коносаменти и чартъри, аварии, претенции за злополуки

Трудово право

Трудови спорове, уволнение, съкращение, обезщетения и неизплатени заплати

Юридическо обслужване на чужди граждани

Консултиране и цялостно юридическо обслужване на чужденци в Република България

Етажна Собственост

Права на собствениците върху общите части, управление на общите части съгл. ЗУЕС

Наказателно право

Процесуално представителсто пред органите на МВР, Съд и прокуратура