Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Oбжалване на действията на съдебния изпълнител

Oбжалване на действията на частен съдебен изпълнител (ЧСИ) или на държавен съдебен изпълнител

 

Съгласно чл.435 от ГПК не съществува генерална клауза за обжалване на действията на съдебния изпълнител, а отделните правни субекти могат да обжалват само конкретни действия, изрично посочени в тази разпоредба на закона. Съгласно разпоредбата на чл.435 ГПК, длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението към имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движими вещи или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е било възложено по най-високата предложена цена.

Правото да обжалва действията на съдебния изпълнител е само в пределите и само на основанията, които са изчерпателно посочени в чл. 435 от Гражданско Процесуалния Кодекс.

При действието на ГПК законодателят ограничи възможността за обжалване на действията на съдебния изпълнител, като я сведе до лимитативно изброени актове, подлежащи на обжалване от лимитативно определен кръг лица и на лимитативно посочени в закона основания, което изключва всяко разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването на действията и отказите на съдебния изпълнител/ В този смисъл е и задължителна съдебна практика – Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК/.

Изброяването в закона на подлежащите на обжалване на действията и на легитимираните лица е изчерпателно и поради това действия на съдебния изпълнител, които не са посочени в закона не подлежат на съдебен контрол по пътя на обжалването.

Тази статия не представлява правно становище, нито правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за обжалване на действията на съдебния изпълнител. За юридическа помощ за възможностите за обжалване на действията на ЧСИ или на държавен съдебен изпълнител, следва да се консултирате с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със съдебно изпълнение.