Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Юридическо обслужване на чужди граждани

В случай, че сте чужд гражданин или ваш близък, който е чужденец желае да се сдобие с недвижим имот в Република България, то същия следва да се обърне към юрист, който да провери всички документи, касаещи сделката и да извърши необходимите действия, за да са защитени интересите на купувача.

В случай, че чужда компания желае да инвестира в Република България, то ние бихме могли да изготвим предварителен анализ, да направим препоръки и да се ангажираме с цялостното юридическо обслужване на сделките.

Ние се занимаваме с консултиране и цялостно правно обслужване на чужди граждани и инвеститори и можете да ни потърсите в следните случаи:

○ Юридически съвети при избора на най-подходящата форма за осъществяване на специфичния бизнес в България(избор между различните видове търговски дружества, клон и търговско представителство), съдействие за създаването на организационна структура в съответната законова форма, изготвяне на документите за учредяване и всички други свързани документи.

○ Консултации при закупуване и разпореждане с недвижими имоти в Р. България от чужди граждани – физически лица или чуждестранни компании. Снабдяване с документи, проверка и анализ на наличните документи. Изготвяне на нотариални актове, оказване на съдействие и/или представителство пред Нотариус и държавни органи или органите на местната администрация.

○ Цялостно юридическо представителство на чужденци и регистриране на компании в България, клон на чужда компания, съдействие при получаване на статут на временно или постоянно пребиваващ в Р.България.

○ Консултация и съдействие при осъществяване на всички необходими процедури след придобиване на собственост – процедури пред Агенцията по вписванията, Общ. служба по Земеделие, Кадастър, Регистър Булстат и други държавни и общински органи.

○ Предоставяне на физически адрес и телефонен номер в Р.България, виртуален офис, адрес на управление, получаване/изпращане на кореспонденция и цялостно представителство чрез пълномощник.

 

Ние предлагаме правно обслужване на чужденци, а именно:

○ изготвяне на предварителен анализ за определена търговска сфера/Due diligence/, включително проучване на всички нормативни и административни изисквания .

○ адвокат, занимаващ се изцяло и отговорен за търговските дела на определения клиент.

○ изнесени срещи извън адвокатската кантора, свързани с индивидуалните нужди на клиента.

○ цялостно обслужване и ръководене на процесите на търговеца/след получаване на съответното пълномощно/, проучване и изготвяне на корпоративни решения и вътрешно устройствени актове на търговското дружество.

○ абонаментно месечно обслужване, съобразено с индивидуалните потребности на доверителя.

○ ежедневно наблюдение и контрол по партидите в Имотен регистър към Агенция по вписванията и Търговски регистър и незабавно известяване при подадени документи за промяна на обстоятелства, с цел предотвратяване на ‘кражба’ на фирма или имот, докато собственика е в чужбина.

○ предоставяне на пощенски адрес в Република България, седалище и адрес на управление на дружеството със секретар, отговарящ за бизнеса на клиента.

 

В случай, че сте чужденец и желаете да се установите в България, то е необходимо да имате предвид следните неща:

Имате право да пребивавате на територията на Република България до 90 дни за всеки период от 180 дни т.е. за всеки 6 месеца, Вие може да стоите в Република България, след което сте длъжни да напускате пределите на страната с оглед спазване на законодателството.

В случай, че сте с произход на държава, която не е членка на ЕС, то можете да кандидатствате за придобиване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване. Разликата между двете се свежда до необходимостта да сте живели 5 години на територията на страната, за да имате право да кандидатствате за постоянно пребиваване.

В случай, че сте гражданин на Украйна, Вие имате право да се възползвате от облекчените условия за безвизов престой на територията на България за период от 90 дни на всеки 180 дни. Това е така вследствие на сключено споразумение за либерализиране на визовия режим. Необходимо е да притежавате паспорт, носещ Вашите биометрични данни, за да се възползвате от това облекчение. Що се касае за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване, за украински граждани задължително е притежаването на виза „Д”. Тя дава право за многократно влизане на територията на Р.България, като заявлението за нея се подава в дипломатическите и консулските представителства на България по постоянното местоживеене на кандидата или в акредитираните от държавата представителства, намиращи се в близки държави. Срокът за отговор при издаване на виза е между 30 и 40 дни. Необходимо е обаче също така да бъдат изпълнени още изисквания, изрично изброени от законодателя.

 

Нашата кантора може да Ви окаже съдействие при:

  • Консултиране съобразно Вашия произход и притежаваните от Вас документи;
  • Подготвяне на заявление и последващи документи за кандидатстване за разрешение за пребиваване (дългосрочно или постоянно);
  • Консултиране в случай на хипотеза „Член на семейството на гражданин на ЕС” относно необходимите в този случай документи;
  • Консултация съобразни националното законодателство на Р.България и европейските Директиви и Регламенти по отношение условията за пребиваване в страната;