Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Членствени права в търговско дружество

Нормата на чл.71 от Търговския закон (ТЗ) предвижда законова възможност за лицата, претендиращи да притежават акции или дялове от капитала на определено дружество, които не им се признават по съответния ред, да установят правата си и да поискат от управителните органи на дружеството да съставят необходимите документи по чл. 179, ал. 2 ТЗ. Искът, поради правна специфика е най-добре да бъде предявен от адвокат, като може да бъде предявен като установителен с предмет съдебно установяване на действителните членствени права, оспорени или нарушени от дружествени органи, както и като осъдителен – за задължаване на управителните органи да извършат определени действия по признаване на членствените права. Абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на иска е наличието на правен интерес, а такъв съществува винаги, когато органите на дружеството нарушават с действията си законово регламентирани членствени права на конкретния съдружник /акционер или изобщо отричат правото му на членство.

За да обоснове правен интерес за предявяване на положителен установителен иск за установяване, със сила на пресъдено нещо, на членствено правоотношение, респ. за права върху акции, ищецът би следвало да релевира в исковата молба фактически твърдения, че съответните права се отричат от управителните органи на ответното дружество. Петитумът на иска следва да е адекватен на заявеното фактическо твърдение за оспорване на права – отричане изцяло на акционерно качество, респ. членствено правоотношение, или спор само за размера на права върху акции, поради което за съставянето му е препоръчително да се ползва правна помощ от адвокат.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по сходен казус, следва да бъде проведена юридическа консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право.