Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация

Формалното изискване на разпоредбата на чл. 26, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) определя формите за предоставяне на достъп до обществена информация, а именно: преглед на информацията – оригинал или копие; устна справка; копия на хартиен носител и копия на технически носител. Нормата на чл.27, ал.1 ЗДОИ задължава органите да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен в случаите, когато: 1/за нея няма техническа възможност; 2/ е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето; 3/ води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права. Според ал.2 на същата разпоредба в случаите по ал.1 достъп до информацията се предоставя във форма, която се определя от съответния орган. Административният орган сезиран с искане за предоставяне достъп до обществена информация, е длъжен да предостави исканата информация във формата, предпочитана от заявителя. Отклонение от това правило е допустимо в изчерпателно изброените в разпоредбата на чл.27, ал.1 от ЗДОИ хипотези, като наличието им следва да е конкретно обосновано с фактически обстоятелства в самия административен акт. В случай, че не изпълни искането на заявителя за предоставяне на информация, по която и да е от поисканите със заявлението форми на достъп, следва да се обосноват онези конкретни факти и обстоятелства, които могат да се сведат до някоя от посочените в чл.27, ал.1 от ЗДОИ хипотези.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по специално със Закон за достъп до обществена информация.