Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Фонд „Ремонт и обновяване” в сгради в режим на етажна собственост. Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост

Съобразно разпоредбата на чл.6, ал.1, т.9 и 10 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), собствениците на обекти в режим на етажна собственост имат задължение да заплащат вноските, определени за фонд „Ремонт и обновяване”, съразмерно с притежаваните от тях идеални части, както и разходите за поддръжката и управлението на общите части.

На основание разпоредбите на чл.11, ал.1, т.5 и 7 и чл.50 и 51 от ЗУЕС от компетентността на общото събрание на етажната собственост е да определя  размера на паричните вноски във фонд  ,,Ремонт и обновяване“, както и за разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост.

Общото събрание се свиква, провежда и взема решения по определен в закона ред, а решенията му подлежат на отмяна по съдебен ред поради незаконосъобразност /неспазване на процедурата и императивни правни норми/ по реда на чл.40 от ЗУЕС в едномесечен срок от оповестяването им. Влезлите в сила решения на общото събрание са задължителни за етажните собственици, включително за тези, които не са присъствали на събранието. Съобразно чл.38, ал.1 от ЗУЕС, решенията на общото събрание се изпълняват в определените в тях срокове. Когато срокът не е определен, решенията следва да се изпълняват в 14дневен срок от оповестяването им по реда на чл.16, ал.7 от ЗУЕС.

В случай, че имате въпроси свързани с етажна собственост или ЗУЕС, то най-добре е да се обърнете към адвокат, който се занимава с тази материя и е опитен в процесуалното представителство пред съд.