Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Условно предсрочно освобождаване от затвор

Съгласно Тълкувателно решение N: 32 от 03.08.1990 г., по н.дело N: 16/1990 г. на ОСНК на ВКС употребеният израз в текста на чл.70, ал.1 НК „съдът може да освободи осъдения…“ показва, че според законодателя това правомощие е свързано с констатации и оценки за поведението на осъдения. Такава преценка може да се основава само на доказателсвата за поведението на осъдения по време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, събрани с оглед изискванията на чл. 70, ал. 1 НК.
С чл. 439а от НПК е въведен доказателствен стандарт относно поправянето на осъдения по време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като се сочи, че това могат да бъдат всички обстоятелства, които свидетелстват за положителна промяна у осъдения, като доброто поведение, участието в трудови, образователни, обучителни, квалификационни или спортни дейности, в специализирани програми за въздействие, общественополезни прояви. В тази насока е и трайната съдебна практика – ПВС № 7/75 г., изм. с ПВС№ 8/87 г., която установява, че констатацията, относно това дали предлаганият за условно предсрочно освобождаване осъден е показал примерно поведение, следва да се основава на данни за съзнателно и активно положително отношение към режимните изисквания, вътрешния ред, дисциплината и законността. Обобщено, се налага извода, че от писмената доказателствена маса по делото следва да е видно, че досието на осъденото лице се съдържат данни, които се припокриват с нормативните изисквания на материалния и процесуалния закон, както и със задължителни указания на ВС на Р.България. Очевидно е, че трябва да са налице и двете материалноправни предпоставки по смисъла на чл.70, ал.1 от НК.
Компетентен да разгледа молбата за условно предсрочно освобождаване е Окръжен съд, който се произнася с определение. Актът на окръжен съд може да се атакува като неправилен и незаконосъобразен пред Апелативен съд от осъдения, от началника на затвора и от прокурора.

Във всички случаи, когато е нужна професионална юридическа помощ за Вас или за Ваш близък, е най-добре да се обърнете към квалифициран адвокат, който е подготвен да защитава интересите Ви.