Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Узаконяване на сгради и постройки

Узаконяване на сгради и постройки, придобити на основание закона за собствеността и ползването на земеделските земи

В случай, че притежавате поземлен имот, в който е изградена постройка, но за нея нямате нотариален акт, а тя е построена преди години, вероятно правото на собственост е било придобито на основание параграф 4а, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Посоченият закон се прилага от 1991г, за да уреди последиците от законова редакция, действаща към 1989г, съгласно която приобрететят на земята е получавал правото да изгради и постройка с определена от комисия площ – традиционно около 60 кв.м.

Към настоящия момент, съгласно правната рамка, тази постройка е незаконна – тя може и да е отразена в кадастралните карти на района, но не е подплатена с документи, обосноваващи законосъобразността на изграждането й. Според проведени проучвания, в тази хипотеза са около 1.5 млн. лица, притежаващи имот и постройка, без годен титул за собственост. Ако и Вие попадате в тази хипотеза, то има предвиден от общинската администрация ред за легализирането на постройката. Той включва следните действия:

  • При отчитане на изискванията на района (ако става дума за община с районирано административно деление) или на общината следва да бъдат изготвени архитектурно становище, конструктивно становище и геодезическо заснемане. Те биват изготвени съответно от специалисти архитект, конструктор и геодезист в няколко екземпляра.
  • В случай, че се констатира липса на отстояние на постройката от тази, намираща се в някой от съседните имоти, то се изисква съгласие от собственика – съсед, с което той декларира, че няма претенции в това отношение. Изискуемата от закона форма за даването на това съгласие е писмена, с нотариална заверка на подписа. Трудности в това отношение могат да се породят в случай, че имотът е наследствен, а наследниците са многобройни и например живеят извън страната.
  • Традиционно, за издаването на Удостоверение за търпимост се заплаща такса, която варира от 70 до около 100 лева в зависимост от общината и вътрешните правила.
  • Изисква се също така и декларация за годината на построяване на сградата. Декларацията изхожда от собственика на имота и подаващ заявление за издаване на удостоверение за търпимост. Тя също следва да носи нотариална заверка на подписа на подписващия я.

Целият комплект от изготвени документи се депозира в общината (района), в който се намира имотът и подлежи на преценка от кмета на района или общината. В случай, че бъде издадено удостоверение за търпимост, то постройката добива законосъобразност и за нея следва да бъде подадена коригираща данъчна декларация и респ. да бъде заплатен данък. Същата вече е отразена в кадастралните карти на СГКК за района и може да бъде предмет на разпоредителна сделка – продажба, дарение и др.

 

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с вещно право.