Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Увреждащи сделки при несъстоятелност

По отношение на правния въпрос дали има увреждане на кредитора при всяко разпореждане с недвижим имот, независимо от това дали длъжникът притежава достатъчно друго имущество, с което да погаси задължението си е постановено Решение № 20 от 05.11.2012 г. по гр.дело № 1379/ 2012 г. на ВКС. С Решението, представляващо задължителна съдебна практика, ВКС е приел, че увреждане има винаги когато се извършва разпореждане със секвестируемо имущество, включително и когато възможността на кредитора да се удовлетвори от имуществото на длъжника се намалява. Увреждащо кредитора действие е всеки фактически или правен акт, с който се засягат права, които биха осуетили или затруднили осъществяване на правата на кредитора спрямо длъжника. Или увреждане е налице, тогава когато длъжникът се лишава от свое имущество, намалява го или по какъвто и да е начин затруднява удовлетворението на кредитора. Не е от правно значение дали длъжникът след разпореждането притежава имущество и на каква стойност.

Зачитайки така постановената практика, при разпореждане с МПС, извършено от длъжника след определената начална дата на неплатежоспособност, то същото е увреждащо действие кредиторите на несъстоятелния търговец.

Знанието на длъжника за увреждането е съзнание, че с извършеното действие кредиторът ще бъде ощетен или че длъжникът създава или увеличава платежната си неспособност, или предприетото действие ще затрудни удовлетворението на кредитора. Поради това длъжникът знае за увреждането, когато знае че има кредитор и действието му уврежда правото на кредитора.

Знанието на третото лице, което договаря с длъжника за увреждането, се изразява в знание, че контрагентът му има дългове и че с извършената сделка длъжникът уврежда своя кредитор. Съгласно разрешението дадено от ВКС, за да се приеме че приобретателят по продажбата е недобросъвестен, достатъчно е да знае, че продавачът му има дългове и че с продажбата на недвижимия имот той прави невъзможно удовлетворяването на кредиторите си или го затруднява, без да е необходимо да са му известни личността на кредитора и съдържанието на неговото вземане.

В случай, че имате нужда от правен съвет относно действия, увреждащи кредитора, то най-добре е да се обърнете към квалифициран адвокат, който се занимава с вещно и облигационнно право и има опит с дружества, които са обявени в несъстоятелност.