Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Уведомление по договорите за цесия

По силата чл.99, ал.1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), договорът за цесия поражда действие и има обвързваща сила спрямо страните по него, т.е. между цедента и цесионера, като длъжника не е страна по договора за цесия. Съгласно правилото на чл.99, ал.3 от ЗЗД, този договор поражда последици за длъжника, въз основа на връчено му от цедента уведомление за извършеното прехвърляне на вземането на новия кредитор именно от момента на връчването. Затова и легитимация на цесионера да предприема правни действия за упражняване правата по цесионната сделка спрямо длъжника възниква и се определя от уведомлението по чл.99, ал.3 от ЗЗД. Този извод следва и от правилото на чл.99 ал.4 от ЗЗД, според която прехвърлянето има действие спрямо длъжника и третите лица от момента на съобщаването от стария кредитор. Следователно, за да породи действие, съобщаването следва да бъде извършено от стария кредитор. В обобщение следва да се отбележи следното, относно значението на съобщението по договорите за цесия: Съобщението не е елемент от фактическия състав, който поражда действие между страните – респективно правата по цесията преминават върху цесионера със сключването на договора за цесия. Значението на съобщението е с оглед на третите лица, между които и длъжника. Прехвърлянето на правото има действие за всички трети лица от момента, в който съобщението е получено от длъжника- чл.99 ал.4 от ЗЗД. До този момент титуляр на вземането за третите лица остава цедентът. Затова до момента на получаване на съобщението от длъжника, негов кредитор е цедентът, като едва след уведомяването за извършеното прехвърляне, същият престава да бъде кредитор на длъжника.

Настоящата публикация не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или казус, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за прехвърляне на вземания. За юридическа помощ по подобен въпрос е най-добре да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско или търговско право и по-специално със съдебни искове, свързани със ЗЗД.