Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Уведомление от управителя за заличаване от търговския регистър

Уведомление за заличаване от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Съгласно разпоредбата на чл.141, ал.5 от Търговския закон  /ТЗ/ управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. За прецизност на процедурата, уведомлението може да бъде изготвено от адвокат или от юрист. В срок до един месец след получаване на уведомлението, дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, назависимо дали на негово място е избрано друго лице.

Нормата  на чл.141, ал.5 от ТЗ урежда вътрешните отношения в дружеството по повод оттегляне на управителен орган от възложеното му управление. Доколкото самото конституиране на органа на дружеството изисква както изявление на самото дружество чрез волеобразуващия му орган (общо събрание на съдружници), така и насрещно съгласие на избраното за управител лице, равностойно на правото на дружеството да оттегли избора си е и правото на управителя да оттегли съгласието си. За да породи действие това оттегляне обаче, подобно на мандатната сделка, управителят следва да предупреди дружеството за необходимостта да се погрижи за своите работи като осигури нов персонален състав на овакантената функция. Съответно на тази цел на правилото следва да се възприема и изискването за връчване на уведомлението на самото дружество, съответно и предоставения му едномесечен срок на предизвестие за отпадане на овластяването на управителя. Прието е в съдебната практика, че всяко уведомление, което може да бъде възприето като налично в канцеларията на дружеството и е отразено в търговските му книги следва да прояви действието си като такова предизвестие. Следва да се отчита съществуващото за всеки от съдружниците задължението да участва в управлението и да съдейства за общата дейност (чл.124 от ТЗ), за чието изпълнение на всеки от съдружниците са гарантирани и права за текущо запознаване с хода на дружествените дела, включително и чрез непосредствено преглеждане на книжата по управлението в канцеларията на търговеца (чл.123 от ТЗ).

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за управлението на търговските дружества. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право и имащ опит с вписвания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.