Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Търговско право/ Корпоративно право

Адвокатската ни кантора предлага цялостна правна защита и съдействие във всички аспекти на Търговското право – юридически консултации на управители, съдружници, членове на борд на директорите в акционерни дружества/АД/.

Занимаваме се със следните юридически дейности, свързани с Търговско право и Закона за търговския регистър:

○Регистрация, промени и прекратяване на търговски дружества/ЕООД, ООД, АД/.

○ Сделки с търговски предприятия.

○ Изготвяне на договори съгласно Търговския закон и консултации по търговски сделки.

○ Консултации по сделки свързани с отношения с банки.

○ Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози, обезпечения на вземания, изготвяне на договори за покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договор за превоз, договори за наем, лизинг и др.

○ Регистрация на юридически лица с нестопанска цел /сдружения, фондации, спортни клубове/, промени в обстоятелствата и заличаване.

○ Обявяване на ГФО/годишни финансови отчети/ в Търговския регистър при Агенцията по Вписванията.

○ Цялостно правно обслужване на търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел, абонаментно месечно обслужване по правни въпроси.

○ Защита чрез налагане на обезпечителни мерки/предварително обезпечение на иск или обезпечение на предявен иск/.

○ Консултиране и съдействие в заповедни производства по издаване на изпълнителни листи.

○ Прекратяване и заличаване от регистрите на клонове или търговски представителства.

 

Консултации и оказване на юридическо съдействие от квалифицирани адвокати във връзка с:

○ Капитал, имущество и дялове в ООД или АД. Промяна /увеличаване и намаляване/ на капитала.Членство в ООД, придобиване, прехвърляне и прекратяване на членството. Права и задължения на съдружниците. Изключване на съдружник, смяна на управител, назначаване на прокурист. Управление и прекратяване на дружеството, изготвяне на договори за покупко-продажба на дружествени дялове, апортиране на имущество в капитала на търговски дружества – апортни вноски, възлагане на управление на търговско предприятие, наследяване на дружествен дяло.

○ Видове Акционерни дружества/АД/. Учредяване и капитал на АД. Акции и сделки с тях, права и задължения на акционерите. Договори за съвместни предприятия и споразумения между акционери. Облигации,  права на облигационерите и конвертиране на облигации в акции, изготвяне на всички изискуеми документи относно събрания на управителни и надзорни съвети, консултации и подготовка на документи за процедури по възлагане на обществени поръчки.

○ Действия във връзка с обезпечението и събирането на вземания/обезпечителни заповеди, издадени от съд, представителство пред Съдебен Изпълнител и др./,  образуване и водене на заповедни производства, търговски дела и на изпълнителни дела за събиране на вземания.

○ Създаване, изменение или допълване на дружествения договор, договор за управление, промяна в обстоятелствата, подготовка на покани за събрание и протоколи за взетите решения на събрание, както и всички останали изискуеми документи, изготвяне на вътрешно фирмени документи (общи условия, правилник за вътрешния ред, споразумения за конфиденциалност, етичен кодекс, длъжности характеристики, заповед за назначаване или уволнение на служители, дисциплинарни производства и др.).

○ Реорганизация на бизнесаот аутсорсинг или прехвърляне на търговско предприятие/обособена част от предприятие, до осъществяване на различни видове корпоративно преобразуване – сливане, разделяне, вливане или промяна на правната форма на дружеството. Ние предлагаме – обсъждане на възможните законови варианти и техните очаквани ефекти, изготвяне на времеви график за преобразуването, съдействие по време на целия процес на реорганизация.