Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Търговско дело и търговски спор пред съд

Съгласно трайната и безпротиворечива практика на Върховния касационен съд на Република България, понятието „търговско дело” за нуждите на чл.280, ал.3 от ГПК  е по-широко, както от понятието „търговски спор„  по смисъла на чл.365 от ГПК,  така също и от понятието „спор по търговска сделка“.

Така търговски характер имат, освен споровете по чл.365, ал.1 от ГПК и делата, претенциите по които произтичат от търговска сделка, така и претенциите, които и без наличието на търговска сделка, са свързани с търговската дейност на страната по делото /напр. Определение № 2 от 06.01.2009 г. по т.дело № 618/ 2008 г. на ВКС – чл.55, ал.1 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и чл.108 от Закона за собствеността /ЗС/ между търговци; Определение № 9 от 21.01.2012 г. по т.дело № 3/ 2012 г. на ВКС –  иск по чл.59 ЗЗД във връзка с държане на помещение, предназначено и ползвано за търговски цели, предявен от търговец; Определение № 52 от 01.03.2012 г. по т.дело № 139/ 2012 г. на ВКС – иск по чл.55, ал.1 от ЗЗД – връщане депозит за участие в проведен търг за продажба на общинско имущество, предявен от търговец ; Определение № 252 от 21.09.2012 г. по т.дело № 697/ 2012 г. на ВКС – връщане на дадено при начална липса на основание, по преддоговорно отношение; исковете по чл.125, ал.3 от Търговския закон /ТЗ/ и за отговорността на управителя на търговско дружество за вреди, суброгационните искове на застрахователя – така Определение № 812 от 17.10.2011 г. по ч.т.д.№ 693/ 2011 г. на ВКС; Определение № 132 от 24.02.2012 г. по ч.т.д.№ 28/ 2012 г. ВКС; Определение 87 от 10.04.12 г. по т.дело № 264/ 2012 г. на ВКС; Определение № 259 от 15.11.2011 г. по т.дело № 1074/ 2011 г. на ВКС; Определение № 414 от 02.06.2011 г. по ч.т.д.№ 379/ 2011 г. на ВКС и др./.

 

В случай, че имате търговски спор с Ваш съконтрагент, който не може да бъде разрешен без съд, то на-добре е да се консултирате по всички процесуални въпроси с адвокат, занимаващ се с търговско право.