Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Съобщение от община Аксаково

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА АКСАКОВО УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ:

 

  1. В ДВ, бр. 8 от 28.01.2022 г. е обнародвана следната обява на Агенцията по геодезия, картография и кадастър:
    На основание чл.54, ал.1 съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти в с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Доброглед, с. Долище, гр. Игнатиево, с. Изворско, с. Климентово, с. Куманово, с. Орешак, с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.
    Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 11.02.2022 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

  1. В ДВ, бр. 8 от 28.01.2022 г. е обнародвана обява за приети КККР, както следва:
    Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че на основание чл.46, ал. 1 и 2 ЗКИР са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Доброглед, с. Долище, гр. Игнатиево, с. Изворско, с. Климентово, с. Куманово, с. Припек, с. Орешак, с. Слънчево, община Аксаково, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Адрес на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) : гр.Варна, бул. „Цар Освободител“ №76 Г, ет. 6