Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Съдебно решение, чиито мотиви са неразбираеми или противоречиви

КАКВА СИЛА ИМА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ЧИЙТО МОТИВИ КЪМ НЕГО СА НЕРАЗБИРАЕМИ ИЛИ ИМАТ ВЪТРЕШНО ПРОТИВОРЕЧИЕ

Могат ли пороци на съдебното решение да доведат до неговата нищожност и неприлагането му спрямо субектите, до които е адресирано тогава, когато те са особено съществени? Възможно ли е когато мотивите към решението са неразбираеми, цялото решение да не се прилага?

В случай на необоснованост или неправилност се достига до положение, в което решението противоречи на някои общо валидни заключения, липсва логика или последователност, но въпреки това не са допуснати процесуални грешки, които да обосновават нищожността на решението. В хипотезата обаче на абсолютна неразбираемост на решението, когато тя не може да бъде изведена чрез тълкуване, включително и чрез предвидените в Гражданския процесуален кодекс случаи на допълване и тълкуване, може да се счита, че решението е невъзможно за прилагане. Възможно е неяснотата на мотивите към съдебния акт да е толкова явна по отношение описанието, изказа, структурата и прочие на съдебния акт, че за правния мир това положение да се приравнява на липсата на съдебно решение. Решението не е нищожно обаче, когато макар и неясни и противоречиви, от мотивите може да се изведе какво е имал предвид съдът и какво е постановил по отношение на предявения от страната иск, с който е сезиран, макар и съображенията му да са в противоречие с формалната логика, опита и научното знание.

Съдебната практика показва, че тези случаи макар и редки, не са изключение. В случай, че изпаднете в хипотеза, в която не можете да разберете смисъла на постановеното съдебно решение, не се колебайте да потърсите съвет от опитен адвокат, специализирал се в съдебното представителство, за да получите съвет с оглед възможностите за предприемане на по-нататъшни действия.