Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Делба. Съдебна делба и договор за доброволна делба

ДЕЛБА. ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА  ДЕЛБА. СЪДЕБНА ДЕЛБА И СКЛЮЧВАНЕ НА СПОГОДБА

Възникнат ли разногласия между съсобствениците по въпроси във връзка с използуването на общата вещ за техни лични нужди, във връзка с извличането и разпределението на доходи от общата вещ и във връзка с нейното поддържане и подобряване, възниква необходимостта правното състояние на съсобственост да се прекрати. Състоянието на съсобственост може да съществува само докато е налице обща воля на всички съсобственици за това.

Съсобствеността може да бъде прекратена чрез различни способи /прехвърляне на правото на собственост от всички съсобственици на трето лице; прехвърляне на идеални части между съсобствениците; отказ от правото на собственост от страна на всички съсобственици; делба/.

Делбата е акт, уговорен от всички съсобственици /доброволна делба/ или издаден от съда акт /съдебна делба/.

С договора за доброволна делба състоянието на съсобственост се ликвидира по общо съгласие на всички съсобственици. Неучастието на някой от съсобствениците при сключването на договора води до неговата недействителност /арг. от чл.75, ал.2 ЗН/. Договорът за доброволна делба се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Нотариална форма за действителност не е необходима. С договора за доброволна делба се извършва поделяне на общата вещ или съвкупност от вещи по общо съгласие на всички съсобственици. Допустимо е с договора за доброволна делба да се уговори запазване на право на ползуване в полза на един от съсобствениците.

Съдебната делба е производство, което има за цел да ликвидира състоянието на съществуващата имуществена общност, като всеки един от участниците в общността може да иска делба на общата вещ. Противната уговорка между съсобствениците или противното разпореждане на наследодателя са недействителни /чл.34,ал.1 ЗС и чл.69,ал.1 ЗН/. Съдебната делба е обособена като особено исково производство, а делбеното производство протича в две фази, като в първата фаза се установява наличието на съсобственост, а във втората фаза така установеното състояние на съсобственост се ликвидира посредством един от предвидените в закона способи.

Не съществува пречка, в съдебното производство по делба за поделянето на недвижим имот или движими вещи да бъде сключена спогодба. Спогодба за доброволно поделяне на съсобствеността може да бъде сключена както в първата, така и във втората фаза на делбеното производство. Уравнението на дяловете при постигането на съдебна спогодба или на договор за доброволна делба извън делбеното производство може да се извърши с имот или с пари. Уравнението може и да не съответствува на действителната пазарна цена на имуществото, предмет на делбата, тъй като доброволното ликвидиране на съсобствеността се основава и на взаимни отстъпки и компромиси от страна на съсобствениците.

При доброволното разделяне на обща сграда или жилище е необходимо изготвяне и одобряване на инвестиционен проект /чл.202 ЗУТ/.

 

В случай, че пред Вас се поставят въпроси относно делба на съсобствен имот, то следва да се обърнете към специалист в тази област – адвокат по вещно право, с опит в сферата.