Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Срок за разследването и правомощия на органа по разследването

Съгласно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс, ако сте свидетел на престъпление или пък Прокуратурата на Република България счита, че е извършено престъпление от общ характер и е в процес на установяване на обстоятелствата по него, Вие може да бъдете призоваван като свидетел веднъж или неколкократно.

Съгласно чл. 234 от НПК, срокът за извършване на действията по разследването е двумесечен, считано от деня на образуването на делото. Срокът по ал.1, чл. 234, НПК обаче може да бъде удължаван, както и се случва най-често на практика – при фактическа и правна сложност, срокът може да бъде продължен до четири месеца, вместо първоначално определените два. В случай, че и този срок се окаже недостатъчен за извършване на действията по разследване, то административният ръководител на съответната прокуратура (районна, окръжна, специализирана) може да го удължи по искане на наблюдаващия прокурор, като всяко едно удължаване не може да бъде повече от два месеца.

През целия този период и независимо от броя удължаване на срока за разследване, Вие може да бъдете призоваван като свидетел, независимо дали сте наистина непосредствен очевидец на деянието или сте неговия извършител, но това все още се доказва. След повдигане на обвинение, което се осъществява с предявяване на постановление за привличане на обвиняем, Вие вече придобивате качеството на обвиняем във фазата на досъдебното производство. Това далеч не означава, че със сигурност ще бъдете конституиран в качеството на подсъдим и още по-малко – че ще бъдете осъден за извършване на престъпление от общ характер. При всички случаи обаче, разследването може да трае продължителен период от време, през който може да бъдат правени искания, възражения и бележки при осъществяване на някое от законоизискуемите действия като например привличане на обвиняем, предявяване на материалите, разпит на обвиняем и пр. Със сигурност участието на защитник е силно препоръчително, но също така то е и задължително при действието по привличане на обвиняем. Именно от този момент се поражда функцията на защитата, поради което законодателят е предвидил и закрепил в нормативен акт задължителното участие на адвокат.

Следва да се отбележи, че свидетелите също имат право да се явяват на разпит с упълномощен от тях адвокат, който може да ги съветва по време на разпита. Независимо дали сте в качеството на свидетел – очевидец или лице, което може да даде информация по досъдебното производство, или сте лице, което е участвало в деяние, което се преследва от Прокуратурата на Република България и сте в процес на изясняване фактическата обстановка по случая, задължително се обърнете за консултация към адвокат – специализиран в областта на наказателното право.