Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Срок за предаване на трудовата книжка

В КАКЪВ СРОК БИВШИЯТ ВИ РАБОТОДАТЕЛ Е ДЛЪЖЕН ДА ВИ ВЪРНЕ ОБРАБОТЕНА ТРУДОВАТА ВИ КНИЖКА?

 

Съгласно Кодекса на труда, за всеки един работник или служител следва да се води трудова книжка, в която се удостоверява отработения трудов и осигурителен стаж. Тя следва да бъде водена от работодателя и да се пази при него, докато трае трудовото правоотношение, а след прекратяването му, независимо по каква причина –  да бъде върната на работника/служителя надлежно обработена.

Разпоредбата на чл. 350 и сл. от Кодекса на труда (КТ) вменява изрично задължение на работодателя, при прекратяване на трудовото правоотношение (ТПО), да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването и да я предаде незабавно на работника/служителя. С тълкувателно решение от 2019 г., ВКС се произнася по съществото на това задължение на работодателя – то възниква и става изискуемо от деня и на прекратяването на ТПО и респ. изпада в забава от същия момент. Когато обаче трудовата книжка се намира в работника/служителя, то задължението на работодателя става изискуемо от момента на представяне на трудовата книжка за оформянето й.

Съдебната практика познава много случаи на незаконно задържане на трудова книжка, което не само поставя работодателя в забава и респ. работникът/служителят може да търси по гражданскоправен ред обезщетение за претърпени вреди, ако успее да ги обоснове, но и може да предяви иск за обезщетение за незаконното й задържане. Такъв може да бъде предявен на основание чл. 226, ал.2, КТ, когато работникът е предоставил своята книжка за вписване на необходимите данни и работодателят не я е върнал обратно незабавно. В случай на успешно проведен осъдителен иск, обезщетението се дължи от момента на забавата на работодателя до момента на действителното физическо предаване на книжката във владение на работника/служителя, съгласно Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, която регламентира реда и начина на воденето им.

В случай че изпаднете в такава ситуация, съветваме Ви незабавно да се обърнете към адвокат, специализиран в този род и вид дела, за да бъдат изцяло, ефективно и качествено защитени Вашите права и законни интереси.