Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Средствата, отпускани от фондовете на ЕС са несеквестируеми вземания

Средствата, отпускани от фондовете на ЕС са публични финансови средства съгласно чл. 17а от ЗПЗП, като съгласно чл. 11 и чл. 11а от същия, Държавен фонд „Земеделие“ извършва дейността по управлението и контрола на плащанията на отпуснатите от еврофондовете средства и свързаното с тях национално съфинансиране.

Съобразно Регламент /ЕС/ №1306/2013 бенефициери на тези плащания – в пълния им размер, са регистрираните земеделски производители, а целта на плащанията е влагането на средствата в осъществяваната от тях дейност по схемите и мерките в рамките на общата селскостопанска политика. Регламентът предвижда, че плащанията следва да се извършват навреме, за да могат да се използват от бенефициерите ефективно по предназначение, всяка мярка по общата селскостопанска политика следва да бъде предмет на мониторинг и оценка, имената на бенефициерите на фондовете се публикуват с цел засилване на публичния контрол относно разходването на предоставените им средства, от което следва и извод, че се касае за целево финансиране.

От анализа на цитираните норми се налага извода, че тези плащания съставляват публично целево финансиране и единствено овластен да ги получи в пълния им размер е бенефициерът –  земеделския производител.

Предвид този специален императивно установен режим, те съставляват несеквестируеми вземания на земеделския стопанин, макар европейското и национално право да не съдържат изрична разпоредба в този смисъл. По този въпрос се е произнесъл и ВКС на РБ с решение № 143/25.10.17 г. по гр. д. № 4666/16 г., III г. о.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право.