Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Споразумение с Прокуратурата при извършено престъпление

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРОКУРАТУРАТА ПРИ ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

 

Често пъти, в хипотезата на извършено престъпление от общ характер – т.е. такова, което се преследва не по тъжба на пострадалия, а от Прокуратура на Република България и полицейските органи под ръководството на наблюдаващ прокурор, е възможно да бъде сключено споразумение с Прокуратурата, в качеството й на орган по обвинението, като това носи определени облекчения и позитиви за двете страни – обвиняемият и Прокуратурата.

Има обаче няколко изисквания, които трябва да са налице, за да може да се пристъпи към споразумение. На първо място, възможността за сключване на споразумение с обвинението не се полага на обвиняемия по право – невинаги прокурорът е склонен да пристъпи към такова действие. В този случай, обвиняемият признава своята вина при извършването на деянието и по този начин облекчава дейността на правозащитните органи и декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Следващите законови предпоставки с оглед сключване на споразумение касаят вида на извършеното престъпление – чл. 381, ал.2, НПК постановява, че „споразумение не се допуска за тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора – раздел I и VIII, глава осма – раздел IV, глава единадесета – раздел V, глава дванадесета, глава тринадесета – раздели VI и VII и по глава четиринадесета от особената част на Наказателния кодекс.”  Това означава, че ако изпълнителното деяние осъществява съставомерното деяние на някое от престъпленията от посочените глави и раздели, то е недопустимо да бъде сключено споразумение с обвиняемия и делото в съдебна фаза ще се гледа по общия ред, включително с фазата на съдебното следствие.

Невъзможно е да се сключи споразумение и с деец, от чието престъпно деяние са причинени имуществени вреди и същите не са възстановени. Това означава, че дори и съставът на деянието да е извън изброените по-горе престъпления, то ако материалните щети са останали невъзстановени и пострадалите лица биха имали правен интерес от завеждането на граждански иск – било в наказателното производство или в гражданско производство, то Прокуратурата няма право да пристъпи към сключване на споразумение и респ. съдът няма да го одобри.

Със сключването на споразумението, наказанието може да падне под посочения минимален размер на наказанието. Т.е. може да бъде определено наказание при условията на чл. 55 от Наказателния кодекс – в хипотезата на изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, когато и най-лекото, предвидено в закона наказание се оказва несъразмерно тежко.

При всички случаи обаче, ако сте в качеството на обвиняем и Ви предстои съдебно производство за извършено престъпление от общ характер, съветваме Ви да се обърнете към адвокат, специализиран в областта на наказателното право. Ако не го направите, ще Ви бъде назначен служебен такъв, тъй като споразумението, според закона, се сключва между защитника на обвиняемия и прокурора.