Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Списък на приети вземания в производство по несъстоятелност

Съгласно текста на чл.686, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/, в 7-дневен срок от изтичане на срока по чл.685, ал.1 от ТЗ синдикът съставя списък на приетите предявени вземания по реда на постъпването им, списък на вземанията по чл.687 и списък на неприетите предявени вземания в производството по несъстоятелност на търговец.

Законът не поставя изискване за синдика да мотивира своите действия и да включва в списъка обосновка за своите действия. Страната, която е заинтересованa, разполага с посочените в закона способи да защити своите интереси, както чрез подаването на възражение по чл.690 ТЗ, така и чрез провеждането на иск по чл.694 ТЗ.

Съгласно разпоредбата на чл.657, ал.2 от ТЗ, компетентният окръжен съд по всяко време, служебно или по предложение на длъжника, кредитор или комитета на кредиторите, може да освободи синдика, в случай че  той не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава интересите на кредитора или длъжника.

В случай, че Ви предстои да предявите вземания в производство по несъстоятелност или имате юридически въпроси, свързани с несъстоятелност на търговско дружество, то най-добре е да потърсите консултация от адвокат, който се занимава с търговско право и казуси в областта на несъстоятелността.