Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Спирането или прекъсването на давността за административно-наказателно преследване

Във връзка с давността, Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ дава конкретна уредба в два случая: по отношение на изпълнение на наказанието по влезнал в сила административно наказателен акт /чл. 82 от ЗАНН/ и в разпоредбите на чл. 34 от ЗАНН що се отнася до административно- наказателното производство. В разпоредбата на чл. 34, ал. 1 и 3 от ЗАНН са предвидени сроковете, с изтичането на които не може вече да се образува административно-наказателно производство пред административно наказващия орган. Що се отнася до съдебната фаза на административно наказателното производство, спрямо нея изрична уредба в ЗАНН не се съдържа, като по силата на препращащата норма на чл. 11 от ЗАНН, в този случай се прилагат разпоредбите за давността и абсолютната давност по Наказателния кодекс /НК/.

В глава ІХ от НК „Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание“, чл. 79 предвижда, че наказателното преследване се изключва когато е изтекла предвидената в закона давност. Съобразно разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на три години за всички други наказания с изключение на тези дадени в предходните точки на същата алинея. Разпоредбата на чл. 81, ал. 3 от НК е предвидила обаче абсолютна давност, с изтичането на която, макар да е било образувано производство, отговорността се погасява. В посочената разпоредба е посочено, че независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в предходния член /чл. 80, ал. 1/.  Абсолютната давност /съобразно разпоредбата на чл. 81, ал. 3 от НК/ е четири години и половина от момента на извършване или довършване на нарушението по аналогия от чл. 80, ал. 3 от НК.

Тази публикация не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с административно право и наказателно право.