Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Собственик може да бъде изваден от сграда по решение на Общото събрание/ОС/

Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 1, б. „б“ от Закона за собствеността /ЗС/, собственик на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на Общото събрание /ОС/ на етажните собственици за срок до три години, в случай че систематически нарушава правилника и/или решенията на Общото събрание за вътрешния ред в сградата, или добрите нрави. Съгласно правното разрешение заложено в чл. 45, ал. 2 от ЗС, общото събрание може да вземе решение за изваждане само след като собственикът е бил предупреден писмено от управителя, че ще бъде изваден от имота и след това предупреждение не е прекратил нарушението. На основание разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от ЗС, въз основа на влязлото в сила решение на общото събрание по чл. 45 от ЗС, управителят или председателят на управителния съвет може да поиска издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/. В това производство следва да бъдат представени доказателства за взето решение за изваждане на собственик от етажната собственост по реда на чл. 45 от ЗС, както и доказателства за предупреждение към ответника, отправено преди вземането на решението.

Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или даден субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се въпроси, свързани с етажна собственост .