Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства

Първата предпоставка за приложение на разпоредбата на чл.55 от Наказателния кодекс (НК) е наличието на изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Изобилната практика на Върховния Касационен Съд на Република България е дефинирала, че многобройни са тези смекчаващи обстоятелства, които значително надхвърлят отегчаващите такива, а изключителни – тези, които съществено отличават конкретно разглеждания казус от типичните случаи. В първия случай става въпрос за количествена, а във втория – за качествена оценка на смекчаващите обстоятелства. Възможно е освен това някое от многобройните смекчаващи отговорността обстоятелства да бъде изключително по своя характер – така например тежко заболяване, напредналата възраст на подсъдимия. Принципно, чистото съдебно минало, добрите характеристични данни, трудовата ангажираност, продължаващото обучение са смекчаващи отговорността обстоятелства, но нямат изключителен характер. Те могат да се разглеждат на плоскостта на многобройните такива, но само и единствено в съвкупност с други смекчаващи обстоятелства.

При водене на съдебно производство за ангажиране на наказателната отговорност на подсъдимия, същият следва да се представлява от адвокат, който умело да установи наличието на изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с наказателно право.