Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Семейно и наследствено право

В случай, че пред Вас се поставят въпроси относно наследяване поради смърт на роднина, прекратяване на брак с развод, издръжка на деца, родени по време на брак или без наличие на сключен граждански брак или пък желаете да придобиете или отчуждите имот, след като вече сте сключили брак, то следва да се обърнете към адвокатска кантора, която да Ви предостави правна помощ.

Обръщайки се към бракоразводен адвокат във Варна е добре да знаете, че:

 • Брачните отношения предполагат да се развиват в дълъг период от време, през който е възможно много неща от живота на двамата съпрузи да се променят и е добре отначало да има яснота по основни въпроси, свързани с имуществените отношения на съпрузите по време на брака и при евентуално негово прекратяване при развод.
 • На първо място следва да се има предвид, че с брачен договор могат да се уредят само имуществени отношения.
 • На следващо място следва да се има предвид, че брачен договор може да се сключи както преди брака с предбрачен договор, така и по време на неговото действие с брачен договор.
 • С брачния договор могат да се уредят начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище.
 • Брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка.
 • Брачният договор може да бъде прекратен както по взаимно съгласие, така и по иск на един от страните, ако обстоятелствата бъдат съществено променени или договорът сериозно застрашава интересите на съпруга.

 

В казус, свързан с прекратяване на брака, ще са Ви нужни опитни бракоразводни адвокати във Варна и региона.

Ние предлагаме юридическо консултиране и представителство пред съд при:

 • Развод по взаимно съгласие и развод по исков ред. Искове за подялба на собственост след развод.
 • Иск за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака.
 • Издръжка на малолетни и непълнолетни деца. Искове за присъждане или увеличаване на първоначално присъдена издръжка за дете.
 • Всички въпроси относно спор, свързан с упражняването на родителските права. Режим на лични отношения между родители и деца.
 • Искове за установяване на произход, припознаване, осиновяване на деца, оспорване на бащинство, прекратяване на осиновяване. Пълно и непълно осиновяване и др.
 • Заместващо съгласието на единия от родителите чрез съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България и издаване на необходимите лични документи за детето.

 

При наследственоправни въпроси, най-вероятно Вие ще имате нужда от добър адвокат по семейно право, който се намира близо до Вас.

Специалистите ни поемат дела както във Варна, така също и в региона и можем да Ви консултираме и представляваме пред съда относно:

 • Определяне на наследствен дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя.
 • Изготвяне на завещания. Документи за приемане или отказ от наследство.
 • Изготвяне и начин на съхранение на завещание.
 • Дела за намаляване на завещателни разпореждания /универсални или частни/ и договори за дарение, нарушаване на запазената част от наследство.
 • Видове делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.
 • Всички семейноправни и наследственоправни въпроси.

 

Консултации и дела относно домашно насилие:

 • Консултация и съвет относно правата на всеки от съпрузите.
 • Изготвяне на необходимите документи относно реализиране на защитата съгл. Закон за защита от домашното насилие.
 • Представителство пред полицейски органи и съд относно защита от домашно насилие.

 

В случай, че имате казус, свързан със семейно и наследствено право, то ще имате нужда от добър бракоразводен адвокат във Варна и региона, с доказан опит в семейно-правните дела /развод, родителски права, издръжка, имотна подялба/.

Ако Ви предстои семеен въпрос, свързан с изготвяне на документи и/или представителство пред съд, то можете да се обърнете към юристите от адвокатска кантора ‘Томови’, които ще Ви консултират и ще се занимаят с вашия случай. Можете да се свържете с нас на телефон 0888/246 119 или на мейл [email protected]