Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Родителите отговарят за вредите, причинени от децата

Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, родителите и осиновителите, които упражняват родителските права по отношение на децата си, отговарят за вредите, причинени от децата, които не са навършили пълнолетие и живеят при тях. Касае се за специален състав на правния институт на непозволеното увреждане, обусловен от противоправно поведение от страна на посочената категория лица /родители и осиновители/, изразяващо се в неизпълнение на задължението да възпитат и осъществят надзор върху поведението на малолетните си и непълнолетни деца. Нормата на чл. 48, ал.1 от ЗЗД изисква установяване както на предпоставките по чл.45 от ЗЗД, така и на обстоятелствата, че деликвентът /увреждащото лице/ е дете на конктретния родител или осиновител, който го отглежда и упражнява родителските си права. По реда на чл. 48 от ЗЗД родителите или осиновителите отговарят само тогава, когато ако децата живеят при тях. Отговорни за вредоносните действия и постъпки на децата си са родителите, упражняващи родителски права, като отговорността се презумира и по своя характер представлява гражданскоправна санкция за недобре изпълнен родителски дълг по възпитанието и контрола на ненавършилите пълнолетие деца.

Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или даден субект. За юридическа помощ при казус, свързан с непозволено увреждане, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с деликтно право.