Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Регресна отговорност на застрахователя след ПТП

Регрес е правото на застрахователя да възстанови извършено от него застрахователно плащане от трето лице, частично или изцяло отговорно за щетата.

Регресен (обратен) иск е правото на едно лице, което е понесло някаква отговорност да претендира обезщетение от друго второ лице, което е отговорно пред първото. Регрес е правото на застрахователя да възстанови извършено от него застрахователно плащане от трето лице, частично или изцяло отговорно за щетата. По задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ застрахователят може да предяви регресен иск, когато уврежданията на третите лица при настъпило събитие са причинени: 1. умишлено от застрахования; 2. след употреба от водача на алкохол или на друго упойващо вещество или ако е отказал да се подложи или виновно се е отклонил от проверка по установения ред за употреба на алкохол или друго упойващо вещество.

Застрахователните компании се грижат за покриването на щетите на трети лица, включително ремонт на превозни средства, медицински разходи и други щети, които третите лица могат да претърпят вследствие на произшествието.

Застрахователят може да покрива разходите за ремонт на превозните средства, както и медицинските разходи на пострадалите лица. Необходимо е да се обърнете към конкретната застрахователна компания и да разберете условията и обхвата на покритие на полицата за автомобилна отговорност в случай на пътно-транспортно произшествие.

Практиките на различните застрахователи могат да варират значително, затова е важно да се консултирате с адвокат, занимаващ се със застрахователно и деликтно право за конкретни подробности, относно регламентите за отговорност на застрахователя след ПТП.