Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Регистрация на търговско дружество от чуждестранен гражданин

В случай, че сте чужденец или Ваш познат е чужд гражданин и желае да регитрира търговско дружество в Р.България, без значение дали е гражданин на страна от Европейския съюз или на трета страна, най-често срещаните правни форми са ООД и ЕООД. В случай, че чужденецът не притежава ЕНЧ, то необходимо е да бъдат попълнени данните от документа за самоличност/межд. паспорт/. Често учредителните актове биват изготвени едновременно на два езика, поради което не е необходимо изготвянето на превод от заклет преводач към лицензирана преводаческа агенция. В случай, че текстът е на български език, то е необходимо да бъде извършен превод на език, който чужденецът владее (не е задължително да е неговият майчин език, стига нотариусът да се увери, че чужденецът разбира написаното, което подписва). Заклетият преводач следва да подпише декларация, непосредствено под преведения текст, че декларира верността на превода, след което да се направи нотариална заверка на подписа на учредителния акт.

В действителност няма разлика в документите по същество, както и в начина им на окомплектоване и депозиране пред Търговския регистър към Агенция по вписванията в зависимост от гражданството на собственика на дружествените дялове. Важно е, че имената и данните на всички чужденци, желаещи да участват в учредяването на търговско дружество или да притежават дялове или акции от такова, трябва да бъдат изписани на кирилица при изготвянето на документите.

Не е задължително също така чуждият гражданин да пребивава на територията на Р.България, нито да има постоянно местожителство тук. Това обаче често се налага, като дори е задължително в случаите, когато собственикът на дяловете е и управител на дружеството – следва да се направи нотариална заверка и на т.нар. спесимен – образец от подписа на управителя, който дава съгласието си да извършва тази дейност. В случай, че чужденецът не се намира на територията на страната ни, то тогава е необходимо да се яви пред най-близкото дипломатическо представителство на Р.България по света. След заверката на документите е необходимо да се открие набирателна сметка на дружеството, в която да бъде внесен уставният капитал, също както са длъжни да правят това и българските граждани.

По отношение размера на дължимите такси – няма разлика в стойността при вписването на дружеството в сравнение с дружество на български гражданин. Оскъпяване може да има единствено заради участието на преводач при превода на някои от документите.