Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Регистрация на сайт, отговарящ на законовите изисквания

В случай, че желаете да притежавате сайт, независимо дали чрез него осъществявате реклама на своята дейност, продукт или др., то той трябва да отговаря на изискванията на няколко нормативни акта.

Сайта следва да има публикувани Общи условия за ползване. Те представляват договор между Вас, като администратор и всеки един потребител на услугите на сайта и проявяват своето действие до момента на прекратяване ползването на услугата.

При изготвянето на общите условия на сайта, следва да укажете някои от основните понятия и техните дефиниции, за да се избегне разнопосочно тълкуване от страните в случай на спор. Сред тези понятия са например „потребител”, „некоректно или неправомерно поведение” и др.

В случай, че ще имате секция „Форум”, в който да се провеждат обсъждания, то задължително следва да уточните в Общите условия на сайта, че не носите отговорност в качеството си на администратор, за мненията, изказани от различните потребители или за използваните от тях думи, в случай че са неприлични, дискриминиращи и пр.

Следващото важно обстоятелство, с което следва да сте наясно, е че всичко, което се публикува във Вашия сайт е обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права. Такива са например литературни творби, стихотворения, снимки, клипове и други, като правата по тях принадлежат на лицата, които са ги създали и не са ги прехвърлили на трето лице.Имущественото изражение на авторското право се състои в това, че авторът има право да използва създаденото от него неограничен брой пъти, но също така да разрешава използването му от други лица – т.е. възпроизвеждането му, разпространяването му сред множество лица, публичното му представяне и др. Нереглементираното използване на публикувани в сайта Ви материали, обекти на авторско право, представлява закононарушение и може да повлече гражданска и наказателна отговорност за дееца.

Необходимо е да знаете, че обработката на личните данни следва да бъде в съответствие със Закона за защита на личните данни. Разкриването на информация, касаеща данни като имена, ЕГН и/или дата на раждане, постоянен адрес и др., предоставени посредством попълнена заявка за регистрация, е недопустимо по смисъла на закона и представлява закононарушение, което също може да обуслови налагане на отговорност. Възможно е да бъде разкрита лична информация, когато потребителят лично е подал данните в полетата с публична информация на регистрационната форма и в страницата. Това, което можете да правите с придобитата от Вас информация, е да я предоставяте за статистическа обработка с оглед предоставянето на информацията на рекламодатели относно посещаемостта на сайта.

Разбира се, има множество други клаузи, които следва да бъдат включени в Общите условия за ползване на сайта, но за правилното им и законосъобразно оформяне, следва да бъде потърсена юридическа помощ от квалифициран в областта адвокат.