Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Регистрация на плавателни съдове в Република България

Регистрацията на плавателни съдове в Република България се извършва в ИА/Изпълнителна агенция/ ‘Морска администрация’.
Съгласно Наредба № 1/10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите, задължително полежат на регистрация всички плавателни съдове, които са с двигатели над 20 к.с. /15 kW/, независимо от тяхната дължина. Задължително се регистрират и лодки, които са над 4,57 м. /15 фута/, независимо от мощността на двигателя.
В разпореждане №68/27.06.2011 г. на МТИТС-ИАМА са публикувани условията за регистрация на плавателните съдове – районите на плаване, допустимостта на плаването в определен район, необходимото навигационно и спасително оборудване, с което следва да бъде окомплектован плавателния съд. Таксите са уредени с тарифа 5 на МТИТС- ИАМА.
Надлежно следва да бъдат описани наименование, модел, серийни номера на корпус, двигател/и и на редукторните системи.
Изискуемите документи за регистрация се определят съобразно способа на придобиване на въпросния плавателен съд. Представят се документа за придобиване /договор за покупко-продажба с нотариална заверка/ и/или фактура за извършено плащане. Когато плавателният съд е придобит от друга държава, следва да е наличен документ за отписване от корабния регистър на съответната държава. В случай, че покупко-продажбата на плавателния съд е извършена от държава, която не е член на Европейския съюз, следва да се представи и митническа декларация за внос.
Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за регистрация на плавателни съдове в ИА Морска администрация. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с морско право.