Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Разрешение за строеж и ремонт и преустройство съгл. ЗУТ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО

 

Законът за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр.1 от 2 януари 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г.)  разглежда ремонта като вид строеж.  Това обуславя законодателното решение, че в повечето случаи на ремонт и/или преустройство е необходимо снабдяване с разрешение за строеж по реда на ЗУТ, а в зависимост от характера и обема на работите по ремонт и преустройство – изготвяне на проектна документация.

Случаите, за които не е необходимо разрешение за строеж са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл.151 от ЗУТ.

За преценка необходимостта от снабдяване с разрешение за строеж следва да бъдат поставени следните въпроси:

-предвидените ремонтни работи  налагат ли изменения в конструктивните елементи на сградата;

-налагат ли се изменения в очертанията на площите, предвидени за общо ползване от всички обитатели;

-променя ли се предназначението на помещения или части от тях;

-променят ли се натоварванията в помещенията;

-налице ли е достатъчно подробна техническа документация за разположение на носещи конструктивни елементи, инсталации и т.н.

В зависимост от характера и обема на работите се извършва преценка за необходимостта от изготвяне на проектна документация, с която да се установи, че при извършването на ремонта се осигуряват:

  • устойчивост и носимоспособност на строителните конструкции при експлоатация и сеизмични въздействия;
  • безопасно експлоатиране на построения/ремонтирания обект;
  • опазване живота, здравето и имуществото на хората;
  • пожарна безопасност;
  • икономия на топлина и енергия.

 

Определенията за „строежи“, за „основен ремонт“, „текущ ремонт“ и „реконструкция“ на строеж за дефинирани от законодателя, съгласно § 5, т. 38, т. 42, т. 43 и т. 44 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ

Когато ремонтът е започнал въз основа на разрешение за строеж и одобрени проекти, след неговото изпълнение се изисква въвеждане в експлоатация.

 

В случай, че желаете Ви предстои ремонт и/или преустройство, то най-добре се свържете с квалифициран адвокат, който да Ви посъветва какво е необходимо да направите с оглед спазване на всички законови изисквания преди започването на строителните дейности.