Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Разпределението на съдебния изпълнител

Съгласно законодателните разпоредби, разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно от тях. Разпределението е предпоставено от наличието на няколко взискатели по същото изпълнение и недостатъчност на сумата, реализирана по изпълнението, за цялостно удовлетворяване на всички взискатели. Как и защо се удовлетворяват взискателите – първоначален и присъединени, указва ясно закона, в нормата на чл.136 от Закона за задълженията и договорите. Съгласно тази разпоредба с право на предпочтително удовлетворение в реда, по който са изброени имат следните вземания: 1.Вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, както и за исковете по чл. чл. 134 и 135 – от стойността на имота, за който са направени, спрямо кредиторите, които се ползват от тези разноски;

2.Вземанията на държавата за данъци върху определен имот или за моторно превозно средство – от стойността на този имот или на моторното превозно средство, както и вземания, произтичащи от концесионни плащания, лихви и неустойки по концесионни договори;

3.Вземанията, обезпечени със залог или ипотека – от стойността на заложените или ипотекирани имоти;

4.Вземанията, заради които се упражнява право на задържане – от стойността на задържаните имоти; ако това вземане произтича от разноски за запазване или подобрение на задържания имот, то се удовлетворява преди вземанията по т. 3;

5. Вземанията на работници и служители, произтичащи от трудови отношения и вземанията за издръжка;

6.Вземанията на държавата, освен тези за глоби и други.

 

Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или даден субект. За юридическа помощ при казус, свързан с изпълнителни дела, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и изпълнителен процес.