Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Разноски при развод и развод по взаимно съгласие

Предприемането на развод по исков ред, т.е. този, при който съпрузите спорят за определено свое право или интерес и развод по взаимно съгласие е задължително съпроводено с разноски. В тях влизат както първоначалната държавна такса, която се дължи на съда, така и таксата, която Съдът изчислява при делба на движимото и недвижимо имущество, така и адвокатския хонорар за водене на делото.
Съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, дължимите такси сa диференцирани в зависимост реда на развод. В случай на развод по исков ред се заплаща първоначална такса при завеждането на исковата молба, в размер на 25 лв., а при постановяване на решението, Съдът се произнася за останалата част от таксата, която е в размер до 50 лв. В случай, че производството е по взаимно съгласие, освен първоначалната такса, Съдът определя окончателния размер с допускане на развода и одобряване на споразумението, като сумата тук е по-ниска – в размер до 40 лв., като не е посочен минимум.
Особеност при формиране на разноските е, че законодателят се е опитал да обхване всички възможни особености и хипотези на отношенията между съпрузите. Когато страните постигнат съгласие относно имуществените отношения /т.е. подялбата на придобитото движимо и недвижимо имущество/, се събира такса в размер на 2% от стойността на всеки дял от съпружеската имуществена общност. А когато предмет на споразумението е издръжка – независимо дали е за ненавършило пълнолетие дете или за съпруг, то пропорционалната такса, която Съдът начислява, е в размер на 2% върху стойността на тригодишните падежи.
Следва да се има предвид, че в хода на производството е възможно да бъде назначена оценъчна или друга експертиза. Те се изготвят от съдебен експерт – вещо лице от одобрения от Окръжен съд списък, комуто се заплаща възнаграждение от страната, която е поискала експертизата. Обикновено, в зависимост от сложността и броя на поставените задачи, възнаграждението варира в порядък от 150 до 300 лв.
Част от разноските е и адвокатският хонорар за процесуалното представителство и изготвянето на документите по развода – независимо по кой ред е. В определянето на своя хонорар, адвокатите във всички адвокатски колегии в България се ръководят от Наредба за минималните адвокатски възнаграждения. Това означава, че е незаконосъобразно да бъде поискана сума, по-ниска от определените в Наредбата – 600 лв. за развод по исков ред и 400 лв. – за развод по взаимно съгласие.
Препоръчваме Ви да предвидите изброените по-горе разходи, защото със сигурност част от тях следва да бъдат направени, в това число и адвокатския хонорар, тъй като производството изисква участието на адвокат.