Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Разкриване тайната на осиновяването

За да бъде основателно искането за разкриване тайната на осиновяването е необходимо наличието на важни обстоятелства, които да обосновават предоставяне на информация относно биологичния произход на осиновения. В същото време нормата на чл.105 от Семейния кодекс не посочва кои обстоятелства следва да се считат за важни. Поради това, при отчитане историческото развитие на института на осиновяването, в т.ч. и на целите на въведената от националния закон тайна на осиновяването, изхождайки от съвременния етап на развитие на обществените отношения и в контекста на чл.8 от ЕКПЧОС, чл.7 и чл.8 от Конвенцията за правата на детето и решения на ЕСПЧ по тяхното приложение, съдебната практика приема, че „важни обстоятелства“ по см. на чл.105 СК са всички факти от обективната действителност, които са свързани със съществени за осиновения обстоятелства – от здравен, социален, морално-етичен или правен характер и при наличието на които за него биха се породили определени правомерни правни последици, респективно  такива, които са свързани с гражданскоправния, здравния, социалния му статус, с неговия мироглед и душевен живот, при съобразяване на съществуващите в обществото морално-етични правила и при зачитане на личния и семейния живот както на осиновения, така и на неговите осиновители и биологични родители, като ограниченията на правото на личен живот на осиновения, част от което е и правото му да познава произхода си, трябва да се прилагат стеснително и с необходимия баланс между личния и обществения интерес. Това право може да бъде ограничено единствено, ако се упражнява с намерението да се увредят правата на трети лица или с неморална или користна цел. Мнението на рождения родител е част от процедурата по разглеждане на молбата, но не е задължително за съда. Изразеното становище от този родител ще има значение единствено за преценката за съблюдаване на баланса между признатото право на всяко лице да познава своя произход и идентичност, от една страна и зачитане правото на личен и семеен живот на биологичния родител.

Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или даден субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се въпроси, свързани с осиновяване .