Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Равностойността на дружествения дял на напусналия съдружник

Съобразно константната и непротиворечива съдебна  практика равностойността на дружествения дял на напусналия съдружник се определя на база междинния счетоводен баланс към края на месеца, в който е прекратено членственото му правоотношение, като при съставянето на същия активите и пасивите на дружеството се отразяват по историческата им цена, която е цена на придобиване, себестойност, справедлива или друга цена според приложимите счетоводни стандарти/ Решение 64/09.06.2009г. по т.д. № 504/2008г. на ВКС; Решение 224/10.09.2010г. по т.д. № 765/2008г. на ВКС; Решение 87/06.06.20102г. по т.д. № 468/2011г. на ВКС и Решение № 100 от 07.02.2013 г. по т. д. № 665/2012 г. на ВКС/.

Приема се, че законът не допуска изчисляването на размера на дружествения дял да става на база пазарна цена на активите, а това може да стане само в случай на ликвидация на дружеството, когато наличните активи ще бъдат осребрени по тяхната пазарна стойност и на всеки съдружник ще се изплати съответствуващия му се ликвидационен дял, но правото на последния се свързва с прекратяване на дружеството. Еднозначно се приема, че в компонентите за формиране на равностойността на дела не се включват записванията в пасива на баланса на собствения капитал и резервите, а изчислението се извършва въз основа на т.нар. чист актив / без собствения капитал, резерви и финансов резултат/ – Решение № 224/10.09.10г. по т.д.№ 765/08г. на ВКС.

Следователно – за да бъде определена стойността на дружествения дял следва да бъде изчислена чистата стойност на активите,  като от актива по счетоводния баланс е взета стойността на дълготрайните материални активи на дружеството, други нематериални активи и краткотрайни материални активи, а от пасива – задълженията на дружеството (т.е. без собствения капитал, резервите и финансовия резултат). При съпоставяне на двете величини се получава сумата на чистия актив, чиято стойност се разделя на броя на дяловете, формиращи капитала на дружеството.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус, свързан с търговско право, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с тази материя.