Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Пътуване на дете в чужбина при липса на съгласие

Съгласно разпоредбата на чл.76, т.9 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/, напускане на страната може да не се разреши на малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители. При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. 127а от Семейния кодекс /СК/.

Нормата изисква съгласието и на двамата родители при напускане на територията на Република България от детето, като липсата на съгласие от страна на единия родител поражда правен интерес за другия от завеждането на иска по чл. 127а от СК по изричната разпоредба на чл. 76, т. 9 от ЗБЛД.

Съгласно чл. 127а от Семейния кодекс, въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите, а когато такова съгласие не може да бъде постигнато, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето. Целта на визираната разпоредба е да защитят в максимална степен правата и интересите на децата и да се ограничат възможностите за злоупотреба с техните права, с оглед ниската им възраст и превенция срещу неправомерни актове срещу тях.

В случай, че имате въпроси относно  извеждане на дете в чужбина и нямате съгалсието на другия родител, то най-добре е да се обърнете към адвокат, който се занимава със семейно право, лични отношения и издръжка и е опитен в съдебното представителство.