Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Противоправността при преддоговорната отговорност

Противоправността при преддоговорната отговорност /считана за вид деликтна такава/ се изразява в нарушаване на предписаното от закона изискване за добросъвестно водене на преговорите и сключване на договора, при което не се причиняват вреди. Добросъвестността в този случай е морална категория, свързана с коректно, почтено, честно и лоялно отношение при воденето на преговорите и сключването на конкретния договор. За да възникне отговорността, е необходимо да са налице вреди. Вредите при деликтната отговорност се определят като последица от нарушен негативен интерес или самото правонарушение има като елемент един резултат, който е нещо ново, една промяна, която от своя страна е нежелана от увредения. Интересът от липсата на промяната се определя като негативен интерес, а деликтната отговорност е призвана да обезщети вредите от тази нежелана промяна, като се възстанови положението, такова, каквото би било, ако не беше осъществена нежеланата промяна. При преддоговорната отговорност негативният интерес е нарушен, когато например не бъде сключен договорът, на който кредиторът се е доверил като първа възможност, съответно е избрал за задоволяване на позитивния си интерес, защото преговорите са били прекъснати или пък например е сключен нищожен договор или договор, който е унищожен или е развален, т.е. облигационната връзка не е възникнала или е била прекратена с обратна сила. Така кредиторът е поставен пред необходимостта да сключи нов договор, чрез чието изпълнение да осъществи същия интерес, който е останал незадоволен от първия договор. Това обуславя увреждането на кредитора в две насоки. Първо направените разноски /разходи/ по сключване на договора, който не е задоволил интереса му от изпълнение, т.е. претърпените загуби и второ разликата в условията, при които би задоволил интереса си от изпълнение по първия договор и тези, при които би могъл да ги задоволи по втория, т.е. пропуснатите ползи. За разлика от позитивния интерес, или интереса от изпълнението на договора, при обезщетяването на негативния интерес не става дума за изпълнение, защото няма задължение /защото не е съществувало или вече не съществува договорното правоотношение/, а кредиторът, съжалявайки, че се е доверил за сключването на този договор като средство за постигане на своята цел, иска да му се обезщетят възможностите, които е пропуснал, надявайки се на този договор, да му се заплатят разноските, които безрезултатно е направил по неговото сключване. Тогава, когато вредите от недобросъвестното водене на преговорите или сключването на договора се трансформират в последица от неизпълнението на налично договорно задължение, преддоговорната отговорност се поглъща от договорната отговорност.

Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или даден субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се въпроси, свързани с гражданско право и по-специално с деликтнаотговорност .