Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Произход на детето

Случаите в които се установява или оспорва майчинството или бащинството, са правно регламентирани в Семейния кодекс. По дефиниция, произходът е биологична връзка между две лица, от които едното е баща или майка на другото.

Произходът от майката се установява посредством документирането му в акта за раждане, като доказателствената му стойност е определена в Закона за гражданската регистрация и се счита за истинен до доказване на противното. Чрез иск за установяване на майчинството може да бъде доказан произходът на детето от майката, когато раждането не е документирано с акт за раждане. В този случай, предмет на доказване ще бъде, че жената, която се сочи за майка е родила, както и че тя е родила тъкмо това дете, за което се твърди, че произхожда от нея. В случай, че искът бъде успешно проведен, то съдебното решение ще има обратно действие – т.е. от самия момент на раждането, като срок за предявяването му не е предвиден от законодателя. Следва да се има предвид, че без изясняване на майчинството не може да се установява и оспорва бащинството.

Докато „произходът от майката се определя от раждането”, то произходът от бащата се определя от зачеването. Именно поради това, произходът от бащата се установява по-трудно и затова законодателят е предвидил предположение (презумпция) за бащинство – това, което законът сам приема за вярно (че съпругът е бащата) не се нуждае от доказване. Необходимо е обаче да са налице следните предпоставки, за да действа презумпцията – родителите трябва да са сключили граждански брак и детето да произхожда от съпругата. Счита се, че съпругът на майката е баща на детето, родено по време на брака. Няма значение дали детето е заченато през време на брака или преди това, тъй като бременността трае 180 дни, ако детето е родено преди изтичане на 180 дни от сключване на брака, то е заченато преди брака. Въпреки това, съпругът на общо основание се счита за негов баща. Второто предположение касае случаите на раждане до 300 дни от прекратяването на брака, като е без значение причината за прекратяването.

Всички тези особености, свързани с установяване родителската връзка, са строго специфични искове и съдебни производства, поради което Ви съветваме да потърсите адвокат предвид особените познания, които следва да се приложат за разрешаването на такива казуси. Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със семейно и наследствено право.