Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Проблеми в етажната собственост, касаещи отдаване под наем на самостоятелен обект

Относно често задавани на кантората въпроси, свързани с отдаване за краткосрочен наем на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, представяме кратко изложение по въпроса:

 

Oтдаването на жилище, независимо дали се касае за апартамент или стая под наем, за дългосрочен период от време, е различно от предоставянето на обект (апартамент или стая за гости) за „обитаване“ с цел туризъм. В Закона за туризма (ЗТ) този вид обитаване се свързва с целите на самото обитаването или най-общо казано – туризъм, бизнес, екскурзии и пр.).

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), изменението на предназначението на жилищата в жилищните сгради в обекти с „друго предназначение“, свързано с неконтролирано посещение на хора, може да бъде допуснато, ако те се намират до първия етаж и със съгласието на непосредствените съседи и други предпоставки, както общи, така и специфични за конкретната хипотеза.

По възникващите проблеми свързани със сигурността на етажните собственици, тяхната непрекосновенност и спокойна среда за живеене, гаранция за ред, спазване на  вътрешните правила на етажната собственост (ЕС), гаранция за спазване на законите в Република България, за морал и етично и толерантно поведение, и пр., с компетентност да предприема правни и фактически действия е Общото събрание (ОС) на Етажната собственост (ЕС), което на първо място следва да изготви и приеме Правилник за вътрешния ред (същетсвува образец, одобрен от МРРБ „Примерен Правилник за вътрешния ред на ЕС“, който има спомагателен, но не задължителен характер). За прецизна работа и пълна изчерпателност ОС следва да се запознае с фактите и обстоятелствата по съществените въпроси и формира становище, а именно: дали обектите (апартаменти, стаи за гости), които се предоставят, са обявени като обекти за туризъм  по Закона за туризма (ЗТ)? Дали собствениците им са лица, предоставящи туристически услуги? Дали са категоризирани? Има ли на съответните места обозначителни табели за осъществяваната в обектите (апартаменти, стаите за гости) туристическа дейност, условията, изискванията към туристите? Регистрират ли  се посетителите и предоставя ли се информацията за обитаването на контролните за туристическата дейност, органи, доколкото следва да се съобрази, че контролът за тази дейност (която е туристическа дейност по ЗТ), в случая се упражнява от компетентния кмет или определено от общината длъжностно лице.